ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไตรสิกขา"

# '''อธิจิตตสิกขา''' คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็น[[สมาธิ]] ได้แก่การบำเพ็ญ[[สมถกรรมฐาน]]ของผู้สมบูรณ์ด้วย[[อริยศีลขันธ์]]จนได้บรรลุ[[ฌาน|ฌาน 4]]
# '''อธิปัญญาสิกขา''' คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง ได้แก่การบำเพ็ญ[[วิปัสสนากรรมฐาน]]ของผู้ได้ฌานแล้วจนได้บรรลุ[[วิชชา|วิชชา 8]] คือเป็น[[พระอรหันต์]]
ควย
==ดูเพิ่ม==
*[[วิสุทธิ|วิสุทธิ 7]]
พดดเ้ดเด้้้้่กดเ้่ดเก่เีักเ่กด้เัีพดเ้ดกเ้ั้
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม