ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลีเยพานาชาดอมอวีนอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คำร้องต้นฉบับประพันธ์โดย อันทุน มิฮาโนวิช (Antun Mihanović) ถูกตีพิมพ์ภายใต้ชื่อ "Horvatska domovina" ("Croatian homeland") ในปี 1835 เพลงเป็นผู้ประพันธ์โดย โจชิพ รุนยานิน (Josip Runjanin) ในปี 1846
 
บทเพลงได้เสร้จสิ้นลงตามที่เขียนไว้บนโน้ต และ ได้ประสานงานงานกับ วาโตรสลาฟ ลิชเติร์นเนกเกอร์ (Vatroslav Lichtenegger) ในปี 1861 และได้ไปดำเนินการเคารพเพลงชาติโครเอเชีย ในแต่ละปี มีความแตกต่างกัน เพลงชาติในด้นฉนับเดิมฉบับดั้งเดิมมี 15 บท
 
ระหว่างปี 1918 และ 1941 เพลงชาติโครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งในทำนองของ[[เพลงชาติแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย]]
 
== บทร้อง ==
== เนื้อร้อง ==
[[ไฟล์:Monument to Croatian National Anthem.JPG|thumb|right|Monument to Croatian national anthem in Zelenjak]]
=== เนื้อร้องฉบับสังเขป ===
{| cellpadding=6
! [[ภาษาโครเอเชีย]]
! คำแปลเป็นภาษาไทย
|- style="vertical-align:top; white-space:nowrap;"
|}
 
=== เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม ===
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
เพลงชาติที่บังคับใช้ในทางราชการ ร้องเฉพาะบทที่ 1 กับ บทที่ 2 และ บทที่ 13 กับ บทที่ 14.
{| cellpadding=6
! [[ภาษาโครเอเชีย]] !! คำแปลเป็นภาษาไทย
|- style="vertical-align:top; white-space:nowrap;"
|
:Lěpa naša domovino,
:Oj junačka zemljo mila,
:Stare slave dědovino,
:Da bi vazda čestna bila!
 
:Mila, kano si nam slavna,
:Mila si nam ti jedina,
:Mila, kuda si nam ravna,
:Mila, kuda si planina!
 
:Vedro nebo, vedro čelo,
:Blaga persa, blage noći,
:Toplo lěto, toplo dělo,
:Bistre vode, bistre oči:
 
:Vele gore, veli ljudi,
:Rujna lica, rujna vina,
:Silni gromi, silni udi; —
:To je naša domovina!
 
:Ženju serpi, mašu kose,
:Děd se žuri, snope broji,
:Škriplju vozi, brašno nose,
:Snaša preduć málo doji:
 
:Pase marha, rog se čuje,
:Oj, oj zvenči, oj, u tmine,
:K ognju star i mlad šetuje; —
:Evo t’ naške domovine!
 
:Luč iz mraka dalko sija,
:Po veseloj livadici,
:Pěsme glasno brěg odbija,
:Ljubni poje k tamburici:
 
:Kolo vode, živo kolo,
:I na berdu, i v dolini,
:Plešu mladji sve okolo; —
:Mi smo, pobre, v domovini!
 
:Magla, što li, Unu skriva?
:Ni l’ to našiu jauk turobni?
:Tko li moleć smert naziva?
:Il’ slobodni, il’ su robni?
 
:»Rat je, bratjo, rat junaci,
:Pušku hvataj, sablju paši,
:Sedlaj konjče, hajd pešjaci,
:Slava budi, gdi su naši!«
 
:Buči bura, magla projde, —
:Puca zora, tmina běži, —
:Tuga mine, radost dojde, —
:Zdravo slobost, — dušman leži!
 
:Veseli se, tužna mati,
:Padoše ti verli sini,
:Ko junaci, ko Horvati,
:Ljaše kervcu domovini!
 
:Teci, Sava hitra, teci
:Nit’ ti Dunaj silu gubi,
:Kud li šumiš, světu reci:
:Da svog’ doma Horvat ljubi,
 
:Dok mu njive sunce grije,
:Dok mu hrastje bura vije,
:Dok mu mertve grob sakrije,
:Dok mu živo serdce bije!
|
:Our beautiful homeland,
:O so fearless and gracious,
:Our father's ancient glory,
:May you be blessed forever.
 
:Beloved, you are our sole glory,
:Beloved, you are our only one,
:Beloved, where you are plain,
:Beloved, where you are mountain
 
:Clear skies, clear forehead,
:Mild personalities, mild nights,
:Hot summer, hot work,
:Clear water, clear eyes:
 
:Great hills, great people,
:Red faces, red vines,
:Mighty thunders, mighty wonders; -
:This is our home!
 
:Sickles are reaping, scythe are waging,
:Old man is in hurry, he counts the sheaves,
:Stacked hay he rides, flour they are carrying
:Bride knits and breastfeeds a child
 
:Cattle is eating, horn is heard,
:Oj, oj it rings, oj in blackness,
:To fire, youth and elders are going;-
:Here is our homeland!
 
:Kindling wood from dark shines far,
:All around cheerful meadow,
:Songs are loudly echoed by hills,
:In loved are singing to [[tamburica]]:
 
:They lead [[Kolo (dance)|kolo]], cheery kolo,
:On the hills, and on the valley,
:Youth is dancing all around;-
:We are, friend, in homeland!
 
:Is it the fog what hides the [[Una (Sava)|Una]]?
:Or it's of our people dreary scream?
:Who prays for death?
:Are the free ones or the slaves?
 
:"It is war, brothers, war heroes,
:Snatch your rifle, take a saber,
:Saddle horses, go on foot,
:May be glory, where ours are!"
 
:[[Bora (wind)|Bora]] roars, fog is gone,-
:Dawn breaks, blackness runs,-
:Sorrow dies, joy comes,-
:Hello freedom, - enemy is down!
 
:Be happy, sad mother,
:Your sons have fallen,
:Like heroes, like Croats,
:They poured blood for homeland!
 
:Flow, fast [[Sava]], flow,
:Nor you Danube, lose your power,
:Where you murmuring, tell whole world:
:That a Croat loves his home,
 
:Whilst the sun warms his fields,
:Whilst winds lash his oak trees,
:Whilst his lost ones are with grave covered,
:Whilst his living heart beats.
|}
 
== อ้างอิง ==
{{More footnotes|date=April 2009}}
{{รายการอ้างอิง|}}
 
== แหล่งอื่น ==
* The [http://www.vlada.hr/en/multimedija_i_fotogalerije/ เว็บไซต์รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย] has an audio site with vocal and instrumental versions of the Anthem.
* The [http://www.mvp.hr/MVP.asp?pcpid=953 Croatian Ministry of Foreign Affairs] also has an information website on the anthem with sound files of it.
ผู้ใช้นิรนาม