ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเป็นเจ้า"

เพิ่มอ้างอิง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มอ้างอิง)
 
'''พระเจ้า''' หรือ '''พระเป็นเจ้า'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 4, 2548, หน้า 41</ref> ({{lang-en|God}}) หมายถึง [[เทพ]]ผู้เป็นใหญ่<ref>[http://rirs3.royin.go.th/word23/word-23-a0.asp พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]" [[ราชบัณฑิตยสถาน]]</ref> ถือเป็น[[เทวดา]]เพียงพระองค์เดียวตามความเชื่อแบบ[[เอกเทวนิยม]] หรือเป็นเทวดาผู้[[เอกนิยม|เป็นสารัตถะเดียวของเอกภพ]]ตามความเชื่อแบบ[[พหุเทวนิยม]]<ref name=Swinburne>[[Richard Swinburne|Swinburne, R.G.]] "God" in [[Ted Honderich|Honderich, Ted]]. (ed)''The Oxford Companion to Philosophy'', [[Oxford University Press]], 1995.</ref> พระเจ้าถือว่าเป็นผู้อยู่[[เหนือธรรมชาติ]] ผู้ทรงสร้างและปกครอง[[เอกภพ]] นัก[[เทววิทยา]]ได้อธิบาย[[คุณลักษณะของพระเจ้า]]ไว้ต่าง ๆ กันตามแต่[[มโนทัศน์เกี่ยวกับพระเจ้า]]ของบุคคลนั้น โดยทั่วไปถือว่าพระเจ้าทรงเป็น[[สัพพัญญู]] ทรงอำนาจไร้ขีดจำกัด ทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง ทรงพระเมตตา เป็นภาวะเชิงเดียวที่ไม่แบ่งแยก ทรงสถิตอยู่ชั่วนิรันดร์ และเอกภพไม่อาจอยู่ได้โดยปราศจากพระองค์
 
นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพระเจ้าทรงมีสภาพเป็น[[บุคคล]] เป็น[[จิตวิญญาณ]] เป็นต้นกำเนิดของพันธะทาง[[ศีลธรรม]]ทั้งปวง เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรับรู้ได้<ref name=Swinburne/> นักเทววิทยาใน[[ศาสนายูดาห์]] [[ศาสนาคริสต์]] และ[[ศาสนาอิสลาม]]สนับสนุนทรรศนะนี้เช่นนี้ ส่วนใน[[ปรัชญาสมัยกลาง|สมัยกลาง]]และ[[ปรัชญาสมัยใหม่|สมัยใหม่]]นัก[[ปรัชญา]]ก็ยังคงให้เหตุผลสนับสนุนและคัดค้านกันว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่<ref name=Platinga>[[Alvin Plantinga|Platinga, Alvin]]. "God, Arguments for the Existence of," ''Routledge Encyclopedia of Philosophy'', Routledge, 2000.</ref>
 
พระเจ้ามีหลายพระนามแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมที่นับถือ ว่าจะมองพระองค์เป็นใครและมีแง่มุมต่าง ๆ อย่างไร เช่น [[คัมภีร์ฮีบรู]]และ[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ระบุว่าพระเจ้ามีพระนามว่า "[[พระยาห์เวห์]]" หรือ "เราเป็น"<ref>พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน [http://www.bible.is/THATSV/Exod/3#14 อพยพ 3:14]</ref> แต่ในศาสนายูดาห์มักหลีกเลี่ยงการออกพระนามศักดิ์สิทธิ์นี้ แล้วออกพระนามว่า "[[เอโลฮิม]]" หรือ "[[อะโดนาย]]" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า" แทน ในศาสนาอิสลามมีพระนามพระเจ้าถึง 99 พระนาม พระนามที่ใช้มากที่สุดคือ "[[อัลลอฮ์]]"