ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา]]
[[หมวดหมู่:ผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ]]