ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้"

(Language revised)
* การที่ผู้เขียนสองคนแก้ไขเหมือนกัน หรือผู้เขียนคนใดคนหนึ่งกระทำการอันแสดงว่าเป็นการแก้ไขไม่สร้างสรรค์ ให้ดูที่รูปแบบการแก้ไขเป็นหลัก การที่ไอพีตรงกันอาจเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือไม่ใช่หลักฐานก็ได้
* ไอพีโดยส่วนมากจะเปลี่ยนทุกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เป็นช่วง วัน เดือน หรือแทบไม่เปลี่ยนเลยก็เป็นไปได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการแสดงว่าผู้ใช้หนึ่ง ๆ กับอีกคนหนึ่งเป็นคนคนเดียวกัน เพราะการเปลี่ยนไอพีของแต่ละผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้นอาจเปลี่ยนช้าหรือเร็วก็ได้
* มีกลุ่มจดหมายข่าว (checkuser-l{{@ }}lists.wikimedia.org) และไออาร์ซีของผู้ตรวจสอบผู้ใช้โดยเฉพาะ (#wikimedia-checkuser) ซึ่งใช้สำหรับโครงการวิกิมีเดียทั้งหมด สำหรับการหารือว่าด้วยข้อปฎิบัติหรือคำแนะนำในการตีความข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะในกรณีการก่อกวนที่ซับซ้อน อย่างไรก็ดี การเข้าใช้ไออาร์ซีจะเข้าใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำเชิญให้เข้าเท่านั้น นอกจากนี้กลุ่มจดหมายข่าวไม่รับจดหมายที่ไม่ได้มาจากสมาชิก หากผู้ใดต้องการความช่วยเหลือจากผู้ตรวจสอบผู้ใช้ ให้ติดต่อกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น
* ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ต้องมีเหตุผลที่สอดคล้องกับนโยบายตรวจสอบผู้ใช้ หากมีการตรวจสอบผู้ใช้ การยืนยันข้อมูล และการบล็อก และต้องพร้อมที่จะอภิปรายโดยเปิดเผยถึงเหตุผลดังกล่าวหากจำเป็น
 
=== การบล็อก ===
ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ในการตรวจสอบผู้ใช้ อาจบล็อกผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบผู้ใช้ได้ โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ซ่อนข้อมูล (Oversight) หรือผู้ตรวจสอบผู้ใช้ การบล็อกดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ และผู้ดูแลระบบต้องไม่เลิกบล็อกการบล็อกตามอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ โดยไม่อภิปรายกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ก่อน
130,771

การแก้ไข