ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

 
== ประวัติ ==
[[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อตั้งขึ้นเมื่อ]] มีประวัติความเป็นมาดังนี้ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล สมัยศาสตราจารย์ณัฐ ภมรประวัติ เป็นอธิการบดี อนุมัติโครงการการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ หรือ International Students Degree Program – ISDP มีศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโครงการ โครงการนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย การเรียนการสอนเป็นโดยในตอนแรกมี Liberal2 Artสาขา Educationคือ ที่มุ่งให้นักศึกษาเป็นคนรู้กว้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ เข้าใจวิวัฒนาการของสังคมไทย สังคมโลก เข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลเป็นอย่างดี บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจมีมาตรฐานตรงตามความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัย สมัย ศ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติอนุมัติให้โครงการเปลี่ยนชื่อเป็น "'''วิทยาลัยนานาชาติ'''" และให้เป็นวิทยาลัยในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดลดำรงฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นหน่วยงานนำร่องบริหารงานแบบนอกระบบราชการ มีการบริหารจัดการเป็นอิสระ และตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน-2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จริยา บรอคเคลแมน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นผู้วางระบบการบริหารจัดการด้วยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ เอง นับเป็นจัดการศึกษาแบบ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวิทยาลัยนานาชาติLiberal การบริหารจัดการรูปแบบใหม่นี้Arts Education ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลากหลายมิติทั้งวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหารฯศิลปศาสตร์ กำหนดทิศทางมนุษยศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนบริหารธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติระดับสากล ช่วงนี้จึงเริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรหลากหลายมากขึ้น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านหลากหลายมิติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ รับใช้สังคม อุดมคุณธรรม วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายการศึกษาใน 5 ทวีป ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การวิจัย และจัดให้บริการวิชาการสู่สังคม จนทำให้วิทยาลัยฯ เป็นต้นแบบของการให้บริการทางวิชาการ และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทยอย่างแท้จริง มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
== หลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม