ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสตจักรแห่งอังกฤษ"

แปลเพิ่ม
(แปลเพิ่ม)
(แปลเพิ่ม)
'''คริสตจักรแห่งอังกฤษ'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 44-5</ref> ({{lang-en|Church of England}}) เป็น[[คริสตจักร]]ประจำชาติ<ref>{{cite web| |url=http://www.cofe.anglican.org/about/history/ |title=The History of the Church of England |publisher=The Archbishops' Council of the Church of England|accessdate=2006-05-24}}</ref> ของ[[อังกฤษ]]และ[[เวลส์]]<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/> และเป็น[[คริสตจักรแม่]]ของ[[แองกลิคันคอมมิวเนียน]]ทั่วโลก
 
ในช่วงแรกคริสตจักรในอังกฤษยังเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิก แต่เมื่อ[[พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ]]ตัดสินพระทัยอภิเษกสมรสกับ[[แคเธอรีนแห่งอารากอน พระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแคเธอรินแห่งอารากอน]]ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งของพระสันตะปาปาไป พระองค์ก็มีพระราชโองการให้คริสตจักรแห่งอังกฤษแยกตัวจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกในปี ค.ศ. 1534 แล้วออก[[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา]]ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ แต่พอถึงรัชสมัย[[สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ]]ก็ทรงนำคริสตจักรแห่งอังกฤษกลับไปรวมกับคริสตจักรคาทอลิกอีกในปี ค.ศ. 1555 จนกระทั่ง[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ]]ให้รัฐสภาออก[[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา ค.ศ. 1558]] ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาในคริสตจักรแห่งอังกฤษอีก ทั้งฝ่ายคาทอลิกและฝ่ายปฏิรูปต่างพยายามรูปแบบหลักความเชื่อและพิธีกรรมให้เป็นไปตามแบบของตนตลอดมา จนความขัดแย้งมาสิ้นสุดเมื่อมี[[ข้อตกลงเอลิซาเบธัน]]โดยกำหนดว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษเป็นทั้งแบบ[[คาทอลิก]]และ[[คริสตจักรปฏิรูป|ปฏิรูป]]<ref>http://www.cofe.anglican.org/faith/anglican/</ref>
 
* '''คาทอลิก''' เป็นคาทอลิกเพราะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลที่สืบเนื่องมาตั้งแต่[[สมัยอัครทูต]] คริสตจักรนี้จึงให้ความสำคัญกับคำสอนของเหล่า[[ปิตาจารย์แห่งคริสตจักร]]ยุคแรก ซึ่งกำหนดไว้ใน[[หลักข้อเชื่อของอัครทูต]] [[หลักข้อเชื่อไนซีน]] และ[[หลักข้อเชื่ออะทาเนเซียน]]<ref name="cofe.anglican.org">http://www.cofe.anglican.org/about/churchlawlegis/canons/church.pdf</ref>
 
* '''คริสตจักรปฏิรูป''' เป็นคริสตจักรปฏิรูปตรงที่มึเพราะได้รับอิทธิพลด้านหลักความเชื่อจากหลักการต่างๆ ของการปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์ผ่านทาง[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษฝ่ายโปรเตสแตนต์]]ในคริสต์ศตวรรษที่ (English16 Reformation) และตรงที่ไม่ยอมรับความเป็นประมุขสูงสุดของดังพบได้จาก[[พระสันตะปาปาหนังสือคำอธิษฐานทั่วไป]]หรือและ[[การปฏิรูปคาทอลิกคำแถลงสามสิบเก้าข้อ]] (Counter-Reformation)
 
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้เกิดความขัดแย้งทางศาสนาและการเมืองขึ้นอีก ทำให้ฝ่าย[[พิวริตัน]]และ[[เพรสไบทีเรียน]]ได้ขึ้นมามีอำนาจในคริสตจักร แต่ก็หมดอำนาจไปเมื่อ[[พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ]]ได้คืนสู่ราชบัลลังก์ ปัจจุบันในคริสตจักรมีแนวความเชื่ออยู่หลายแบบ แบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม[[แองโกล-คาทอลิก]]และกลุ่ม[[อีแวนเจลิคัล]] ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกันมาตั้งแต่การปฏิรูปช่วงแรก นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นอีกในปัจจุบันระหว่างฝ่าย[[อนุรักษนิยม]]กับฝ่าย[[พิพัฒนาการนิยม]]อันเนื่องมาจากประเด็น[[การบวชสตรี]]และทัศนะต่อคน[[รักร่วมเพศ]] ทั้งนี้คริสตจักรแห่งอังกฤษได้บวชสตรีเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1994 และปัจจุบันอยู่ระหว่างผลักดันให้มี[[การอภิเษก]][[บิชอป]]หญิง
ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษคือ[[พระมหากษัตริย์อังกฤษ]] (ปัจจุบันคือ[[พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร]]) ซึ่งมีตำแหน่งเป็น “ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษ” (Supreme Governor of the Church of England) ผู้นำลำดับต่อมาคือ [[อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี]]
 
คริสตจักรแห่งอังกฤษแบ่งเขตปกครองออกเป็น[[เขตแพริช]] หลายเขตแพริชรวมกันเป็น[[มุขมณฑล]]ซึ่งมี[[บิชอป]]เป็นประมุข [[อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี]]คือ[[ไพรเมต (มุขนายก)|ไพรเมต]]แห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษทั้งหมด และเป็นศูนย์กลางเพื่อเอกภาพของแองกลิคันคอมมิวเนียนทั่วโลก [[เจเนอรัลซิโนดแห่งคริสตจักรแห่งอังกฤษ]]เป็นที่ประชุมของ[[คริสตจักร]]และบรรดา[[บิชอป]] [[เคลอจี]] และ[[ฆราวาส]] มีอำนาจในการออกนโยบายต่าง ๆ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก[[รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร]]ในขั้นสุดท้าย
 
== ภาคคริสตจักร ==
คริสตจักรแห่งอังกฤษแบ่งการปกครองออกเป็นสอง[[ภาคคริสตจักร]] คือ[[ภาคแคนเทอร์เบอรี]]และ[[ภาคยอร์ก]] แต่ละภาคมี[[อาร์ชบิชอป]]เป็นประมุข ภาคคริสตจักรประกอบด้วยหลาย[[มุขมณฑล]] ซึ่งมี[[บิชอป]]เป็นประมุข
 
== อ้างอิง ==
* [[อารช์บิชอปแห่งยอร์ก]]
 
{{เรียงลำดับ|อังกฤษ}}
[[หมวดหมู่:คริสตจักรแห่งอังกฤษ|*]]
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาคริสต์|อังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 16]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}