ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เข็มทิศ"

(r2.6.5) (โรบอต เพิ่ม: cy:Cwmpawd)
 
== การบอกทิศทางแบบมุมทิศ (Azimuth) ==
เป็นวิธีการที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการบอกทิศทาง คือวัดขนาดของมุมทางราบที่ วัดจากแนวทิศเหนือหลักเวียนตามเข็มนาฬิกามาบรรจบกับแนวเป้าหมายบอส่ทาอ้ิกหีรดก้ัึีเก้เัีดหฟนเก้เนดเก้หฟเัเก้ดเัเฟเก้่ึัเดเกห้ฟเ้่าดแเัำนพีเหผฟ
ที่ต้องการ[[มุมทิศ]]นี้จะมีค่าตั้งแต่ 0-360 องศา และเมื่อวัดมุมจากเส้นฐานทิศเหนือหลักชนิดใดก็เรียกทิศเหนือตามหลักนั้น
 
== การบอกทิศทางแบบแบริง (bearing) ==
ผู้ใช้นิรนาม