เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ขาดอ้างอิง}}
{{วิวัฒนาการ 3}}
'''การกลายพันธุ์''' หรือ มิวเทชัน ({{lang-en|mutation}}) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพของ[[สิ่งมีชีวิต]] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของ[[ยีน]] ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มปกติ
 
== มิวเทชันการกลายพันธุ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ==
มิวเทชันการกลายพันธุ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต 2 ระดับ คือ ระดับ[[โครโมโซม]] (chromosomal mutation) และระดับยีนหรือ[[โมเลกุล]] [[ดีเอ็นเอ]] (DNA gene mutation)
 
=== การเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซม ===
## ยูพลอยดี (euploidy) เป็นการเพิ่มหรือลดจำนวนชุดของโครโมโซม (2n ± n หรือ 2n ± 2n) ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเท่าที่พบ เกิดขึ้นในพวกพืช และมีประโยชน์ในทางการเกษตรในแง่การเพิ่มผลผลิต และเป็นกลไกที่จะทำให้เกิดวิวัฒนาการในพืช สำหรับสัตว์เมื่อเกิดแล้วมักจะทำให้เป็นหมัน หรือผลิตเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ
 
=== มิวเทชันการกลายพันธุ์ของยีน ===
มิวเทชันการกลายพันธุ์ของยีน การเปลี่ยนแปลงในระดับยีนนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเบส (A, T, C, G) หรือการเปลี่ยนตำแหน่งของลำดับการเรียงตัวของเบสในโมเลกุลของ DNA ซึ่งจะส่งผลสะท้อนไปถึงตำแหน่งการเรียงตัวของกรดอะมิโน ในสายพอลิเปปไทด์ในโมเลกุลของโปรตีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยีนนั้นด้วย การเปลี่ยนแปลงของเบสในโมเลกุล DNA ดังกล่าวอาจทำให้ไม่มีการสร้างโปรตีน หรือโปรตีนที่สร้างขึ้นมานั้นเปลี่ยนสมบัติทางเคมีไปจากเดิม หรือหมดสภาพการทำงานไป
 
การเปลี่ยนแปลงของยีนนั้นมีพื้นฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประการคือ
# การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในโมเลกุลของเบสเอง ทำให้สมบัติทางเคมีในเชิงจับคู่ของมันเปลี่ยนไป เช่น เบสอะดีนีน (A) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปใหม่แล้วก็จะไปจับคู่กับเบสไซโตซีน (C) รูปปกติ แทนที่อะดีนีนจะจับคู่กับไทมีน (T) ตามปกติของมัน
 
== ปัจจัยที่ทำให้เกิดมิวเทชันการกลายพันธุ์ ==
ตัวกระตุ้นหรือชักนำให้เกิดมิวเทชันการกลายพันธุ์ จะเรียกว่าสิ่งก่อกลายพันธุ์ (mutagen) เช่น
 
# รังสี (radiation) รังสีที่กระตุ้นให้เกิดมิวเทชันการกลายพันธุ์มี 2 ชนิดคือ
## Ionizing Radiation เช่น รังสีบีตา, รังสีแกมมา, รังสีเอกซ์
## Non-Ionizing Radiation เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต
# การจัดเรียงเบสในกระบวนการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA replication) ผิดพลาด มีผลทำให้เกิดการเพิ่มหรือลดจำนวนเบสในคู่สาย และทำให้เกิดการเลื่อน (shift) ของสายDNA
 
== ประเภทของมิวเทชันการกลายพันธุ์ ==
มิวเทชันการกลายพันธุ์เกิดกับเซลล์ในร่างกาย 2 ลักษณะ คือ
# เซลล์ร่างกาย (Somatic cell) เซลล์ชนิดนี้เมื่อเกิดมิวเทชันการกลายพันธุ์แล้ว จะไม่ถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป
# เซลล์สืบพันธุ์ (Sex cell) เซลล์เหล่านี้เมื่อเกิดมิวเทชันการกลายพันธุ์แล้ว จะถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด และส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตด้วย
 
[[หมวดหมู่:พันธุศาสตร์]]
130,232

การแก้ไข