ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ตามตัวอักษรสิ จะได้ไม่ต้องแก่งแย่งกัน
(ตามตัวอักษรสิ จะได้ไม่ต้องแก่งแย่งกัน)
{{บน}}
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล'''
<!--เรียงตามตัวอักษรไทย-->
* [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกษตรศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
* [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [[มหาวิทยาลัยพะเยาธรรมศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนเรศวร]]
* [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
* [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พะเยา]]
* [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แม่ฟ้าหลวง]]
* [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
* [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
* [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสุโขทัยธรรมาธิราช]]
* [[มหาวิทยาลัยนเรศวรอุบลราชธานี]]
* '''กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน'''
* [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
38,884

การแก้ไข