ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธกิจ"

 
== เนื้อหา ==
ตามปกติคำแถลงพันธกิจที่มีประสิทธิผล ทำให้ความมุ่งประสงค์ขององค์การกระจ่างชัดขึ้น พันธกิจขององค์การเชิงพาณิชย์มักจะมีสารสนเทศต่อไปนี้อยู่ด้วย
* ความมุ่งประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
* ผู้ถือผลประโยชน์หลักขององค์การ อาทิ ลูกข่าย/ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มคน/สมาคม เป็นต้น
130,832

การแก้ไข