ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* 2546 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.) กสิกรไทย
* 26 ก.ย. 2549 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุข<ref>http://www.thethailaw.com/law10/lawpdf/law25412550/6933.PDF</ref>
นายปิยสวัสดิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เพราะชอบออกมาให้ความเห็นเชิงลบและมุ่งเสนอให้มีการขึ้นราคาก๊าซ LPG รวมถึงต้องการให้มีการเก็บภาษีรถที่ใช้ก๊าซ LPG สูงเป็นพิเศษ ทำให้ประชาชนจำนวนมากเห็นว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน {{Citation needed|date=May 2012}}
 
== อ้างอิง ==
31

การแก้ไข