ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

! ชื่อ - สกุล !! ตำแหน่ง !! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| [[นายบัณฑิต กันตะบุตร]]<br />[[นายเดโช สวนานนท์]]
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| พ.ค. 2506 - ก.ย. 2513<br /><br />
|-
| [[พลโทบุญเรือน บัวจรูญ]]<br />[[นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น.]]
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ก.ย. 2513 - พ.ค. 2514<br /><br />
|-
| [[นาวาเอกขจิต บัวจิตติ ร.น.]]<br />[[นางเอกตริตรา ค้อคงคา]]
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| พ.ค. 2514 - ธ.ค. 2519<br /><br />
|-
| [[นายอัมพร อรุณรังษี]] <br />[[นางอรุณี หวั่งหลี]]
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2522 - ก.ย. 2524<br /><br />
|-
| [[นายอัมพร อรุณรังษี]] <br />[[นายนิยม ปุราคำ]]
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2524 - ก.ย. 2527<br /><br />
|-
| นายนิยม ปุราคำ<br />นายอิทธิ สวรรคทัต<br/>นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2527 - ก.ย. 2528<br /><br /><br />
|-
| นายนิยม ปุราคำ<br />นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์<br/>นางดวงใจ พุ่มชูศรี
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2528 - พ.ย. 2532<br /><br /><br />
|-
| นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์<br />นางดวงใจ พุ่มชูศรี<br/>นายคเณศวร์ จันทรทรัพย์
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| พ.ย. 2532 - ก.ย. 2534<br /><br /><br />
|-
| นางเพ็ญศรี สุวรรณสิงห์<br />นางดวงใจ พุ่มชูศรี<br/>นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2534 - ก.ย. 2537<br /><br /><br />
|-
| นางดวงใจ พุ่มชูศรี<br />นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน<br/>นางศศิธร โชติกเสถียร
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2537 - ก.ย. 2540<br /><br /><br />
|-
| นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน<br />นางศศิธร โชติกเสถียร<br/>นางวันเพ็ญ แกล้วทนงค์
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2540 - ก.ย. 2541<br /><br /><br />
|-
| นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน<br />นางศศิธร โชติกเสถียร<br/>นายสือ ล้ออุทัย
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2541 - ก.ย. 2542<br /><br /><br />
|-
| นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน<br />นายสือ ล้ออุทัย<br/>นายพิชัย ไสยสมบัติ
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2542 - ก.ย. 2543<br /><br /><br />
|-
| นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน<br />นายสือ ล้ออุทัย<br/>นางวรัย วรมนตรี
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2543 - ก.ย. 2544<br /><br /><br />
|-
| นายสือ ล้ออุทัย<br />นางสาวจินตนา เพชรานนท์<br/>นายเทอดศักดิ์ แพทยานันท์
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2544 - พ.ย.2549<br /><br /><br />
|-
| นางธนนุช ตรีทิพยบุตร<br />นายอังสุมาล ศุนาลัย <br/>นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
|| เลขาธิการสถิติแห่งชาติ <br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ<br />รองเลขาธิการสถิติแห่งชาติ
|| พ.ย. 2549 - ก.ย. 2552<br /><br /><br />
|-
| นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม<br />นางพรรณวดี พรปฏิมากร <br/>นายวิลาส สุวี <br/>นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค
|| ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ<br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|| ต.ค. 2552 - ต.ค. 2553<br /><br /><br /><br />
|-
| นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์<br />นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค <br/>นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์<br/>นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
|| ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ <br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ<br />รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
|| พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน <br /><br /><br /><br />
 
|}
53

การแก้ไข