ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* เส้นแกน x และ y สื่อถึงสถิติและสื่อถึงเป้าหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน
* สีฟ้าและสีเขียว สื่อถึงสีประจำ[[สำนักงานสถิติแห่งชาติ]] และสีประจำ[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]โดยผสม การออกแบบตัวอักษรตราสัญลักษณ์ที่ทันสมัยและชัดเจนเพื่อง่ายต่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
 
== อำนาจหน้าที่ ==
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้
# จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
# จัดทำมาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
# ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน
# จัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง หรืออำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆ ของประเทศ
# ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (1.)
# แนะนำ ให้คำปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน และระเบียบวิธีในการจัดทเก็บข้อมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะห์ผลสถิติ
# ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ
# ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป
# เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ
# ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
# ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
==การแบ่งส่วนราชการ==
จากกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551<ref>[http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/aboutnso/law/LawMinistry.pdf กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 114ก วันที่ 24 ตุลาคม 2551</ref> สำนักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการดังนี้
===ราชการบริหารส่วนกลาง===
* [[สำนักบริหารกลาง]]
* [[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
* [[ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ]]
* [[สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ]]
* [[สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ]]
* [[สำนักสถิติพยากรณ์]]
* [[สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม]]
* [[สำนักสถิติสาธารณมติ]]
 
===ราชการบริหารส่วนภูมิภาค===
* สำนักงานสถิติจังหวัด 76 [[จังหวัด]]
 
 
==ทำเนียบผู้บริหาร==
 
|}
 
== อำนาจหน้าที่ ==
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้
# จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ
# จัดทำมาตรฐานสถิติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
# ส่งเสริมและพัฒนางานสถิติของรัฐและเอกชน
# จัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่าง หรืออำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆ ของประเทศ
# ประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบในการดำเนินงานทางสถิติตามแผนแม่บทตาม (1.)
# แนะนำ ให้คำปรึกษา หรือความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน และระเบียบวิธีในการจัดทเก็บข้อมูล ตลอดจนการประมวลผล และการวิเคราะห์ผลสถิติ
# ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ
# ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป
# เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ
# ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
# ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
==การแบ่งส่วนราชการ==
จากกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551<ref>[http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/aboutnso/law/LawMinistry.pdf กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 114ก วันที่ 24 ตุลาคม 2551</ref> สำนักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการดังนี้
===ราชการบริหารส่วนกลาง===
* [[สำนักบริหารกลาง]]
* [[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
* [[ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ]]
* [[สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ]]
* [[สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ]]
* [[สำนักสถิติพยากรณ์]]
* [[สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม]]
* [[สำนักสถิติสาธารณมติ]]
 
===ราชการบริหารส่วนภูมิภาค===
* สำนักงานสถิติจังหวัด 76 [[จังหวัด]]
 
== อ้างอิง ==
53

การแก้ไข