ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย"

จนกระทั่ง พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-ม.ศ.5) โดยมีนักเรียนแผนกศิลปะ 2 ห้องเรียนจำนวน 61 คน ต่อมาจึงมีนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในปี
พ.ศ. 2509
<br /> วิทวัสิส กวนตีนวิทใหญ่วิทมากวิทมายไอ้หมาวัส
<br />
ในปี พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวจุไร ลียากาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกได้ขออนุมัติเปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนพระโขนง เป็น โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อีกหนึ่งปีต่อมา ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ผู้ใช้นิรนาม