ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ''' ({{lang-en|Service Delivery Unit: SDU}}) เป็นรูปแบบหน่วยงานที่[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ|สำนักงาน ก.พ.ร.]] ได้ศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบหน่วยงานของรัฐ เพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการตามเจตนารมณ์และเงื่อนไขตามมาตรา 3/1 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
 
== แนวคิดและหลักการ ==