ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเขี้ยวแก้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระเขี้ยวแก้ว''', '''พระทาฐธาตุ''' หรือ '''พระทันตธาตุ''' คือ [[พระธาตุ]]ส่วนที่เป็น[[เขี้ยว]]ของ[[พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]] ซึ่งข้อมูลในคัมภีร์[[พระไตรปิฏก]]ใน[[ลักขณสูตร]] ได้กล่าวถึง มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึง ลักษณะของพระทาฐะหรือเขี้ยวของบุคคลผู้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษว่า "เขี้ยวพระทนต์ทั้งสี่งามบริสุทธิ์" ข้อมูลนี้จึงทำให้ทราบและเป็นที่ยืนยันว่า พระเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 4 องค์
* พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวา [[ท้าวสักกะ]]อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ [[พระเจดีย์จุฬามณี]] ในสวรรค์ชั้น[[ดาวดึงส์]]
* พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำขวา ประดิษฐานที่[[แคว้นกาลิงคะ]] (บางตำราเรียก กลิงครัฐ) แล้วจึงถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ลังกา ([[วัดพระเขี้ยวแก้ว (ศรีลังกา)]]ในปัจจุบัน)<ref><ref>พระธรรมโกศาจารย์. (2550). '''เยือนสยามนิกายในศรีลังกา'''. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=626&articlegroup_id=21 เข้าถึงเมื่อ 3-4-55</ref></ref>
* พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้าย ประดิษฐาน ณ [[แคว้นคันธาระ]] แล้วเชื่อว่าถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เมือง[[ฉางอัน]] [[ประเทศจีน]] (ซีอาน) โดยพระภิกษุ[[ฟาเหียน]]เมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดีย ปัจจุบัน พระเขี้ยวแก้วองค์นี้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ ณ [[วัดหลิงกวง]] [[กรุงปักกิ่ง]]
* พระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำซ้าย ประดิษฐานในภพ[[พญานาค]]
 
เป็นที่เชื่อกันว่า บนโลกมนุษย์ของเรานี้ มีพระเขี้ยวแก้วขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ 2 องค์ นอกจากนี้ พระเขี้ยวแก้วยังจัดเป็น[[พระบรมสารีริกธาตุ]]ที่ไม่แยกกระจัดกระจาย องค์มีลักษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระเขี้ยวแก้วเป็นอย่างมาก
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
14,413

การแก้ไข