ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้าน (ประเทศไทย)"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
(ลบหมวดหมู่:เขตการปกครองของประเทศไทยสำเร็จแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:หน่วยการบริหารของประเท...)
ในการปกครองหมู่บ้าน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 โดยกำหนดให้หมู่บ้าน มี '''ผู้ใหญ่บ้าน''' ทำหน้าที่ปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น แล้วจึงได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านนั้น ซึ่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นจะยกเลิกมิได้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/100/1.PDF พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552]</ref>
 
ในอดีตไม่มีการกำหนดวาระการดำรวดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/A/229.PDF พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457]</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/083/816.PDF พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2489]</ref> จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 โดยกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/121/7.PDF พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2525]</ref> กระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยกำหนดเพิ่มเติมในมาตรา 6 (1 ทวิ) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการดำรตำแหน่งคราวละ 5 ปี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/042/90.PDF พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535]</ref> แต่ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงวาระการดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินทุก 5 ปีแทน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/027/96.PDF พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551]</ref>
 
ใน[[เทศบาลเมือง]]หรือ[[เทศบาลนคร]]จะไม่มีหมู่บ้าน แต่จะเรียกว่า "ชุมชน" แทน
72,311

การแก้ไข