ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสวัสดิการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''รัฐสวัสดิการ''' ([http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]] "Welfare State"]state) เป็นระบบทางสังคมที่[[รัฐ]]ให้หลักประกันแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น หลักประกันด้านสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับบริการป้องกันและรักษาโรคฟรี หลักประกันด้านการศึกษา ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตามความสามารถโดยได้รับทุนการศึกษาฟรีจนทำงานได้ตามความสามารถในการเรียน หลักประกันด้านการว่างงาน รัฐต้องช่วยให้ทุกคนได้งานทำ ใครยังหางานไม่ได้รัฐต้องให้เงินเดือนขั้นต่ำไปพลางก่อน หลักประกันด้านชราภาพ รัฐให้หลักประกันด้านบำนาญสำหรับผู้สูงอายุทุกคน หลักประกันด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน เป็นต้น
ประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการจะใช้ระบบการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า คือเก็บภาษีจากคนรวยใน % ต่อรายได้สูงกว่าคนจนมาก เก็บจากชนชั้นกลางในระดับพอประมาณ และเก็บจากคนจนน้อยหรือไม่เก็บเลยถ้าจนมาก นอกจากนั้นอาจมีการเก็บเบี้ยประกันสังคมจากคนที่มีงานทำตามอัตราเงินเดือน เงินที่เก็บได้ทั้งหมดรัฐก็จะนำมาใช้จ่ายสำหรับบริการทางสังคมทั้งหมดในระบบรัฐสวัสดิการ ระบบนี้จึงเป็นการ ‘เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข’ คนที่มีรายได้ดีต้องช่วยจ่ายค่าบริการทางสังคมส่วนหนึ่งแก่คนที่ยากจนกว่า
 
ประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการจะใช้ระบบการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า คือเก็บภาษีจากคนรวยใน % ต่อรายได้สูงกว่าคนจนมาก เก็บจากชนชั้นกลางในระดับพอประมาณ และเก็บจากคนจนน้อยหรือไม่เก็บเลยถ้าจนมาก นอกจากนั้นอาจมีการเก็บเบี้ย[[ประกันสังคม]]จากคนที่มีงานทำตามอัตราเงินเดือน เงินที่เก็บได้ทั้งหมดรัฐก็จะนำมาใช้จ่ายสำหรับบริการทางสังคมทั้งหมดในระบบรัฐสวัสดิการ ระบบนี้จึงเป็นการ ‘เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข’ คนที่มีรายได้ดีต้องช่วยจ่ายค่าบริการทางสังคมส่วนหนึ่งแก่คนที่ยากจนกว่า
นอกจากนี้จะเน้นไปที่ภาษีทางตรง คือเก็บจากรายได้ มากกว่าภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะอย่างหลังจะถูกบวกในราคาสินค้า รวมถึงสินค้าจำเป็นอุปโภคบริโภค ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เพราะคนรวยคนจนก็บริโภคสิ่งจำเป็นพอๆกัน ทำให้คนจนเสียภาษีทางอ้อมใน % ที่มากกว่าคนรวย
 
นอกจากนี้จะเน้นไปที่[[ภาษีทางตรง]] คือเก็บจากรายได้ มากกว่า[[ภาษีทางอ้อม]] เช่น [[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]] เพราะอย่างหลังจะถูกบวกในราคาสินค้า รวมถึงสินค้าจำเป็นอุปโภคบริโภค ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เพราะคนรวยคนจนก็บริโภคสิ่งจำเป็นพอๆกัน ทำให้คนจนเสียภาษีทางอ้อมใน % ที่มากกว่าคนรวย
ทั้งหมดนี้สรุปจากข้อมูลบางส่วนในหนังสือ "[http://www.pcpthai.org/ebook/welStpam.pdf รัฐสวัสดิการ ทางเลือกที่ดีกว่าประชานิยมของไทยรักไทย]" โดย ใจ อึ๊งภากรณ์ และเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
 
== อ้างอิง ==
ทั้งหมดนี้สรุปจากข้อมูลบางส่วนในหนังสือ "[http://www.pcpthai.org/ebook/welStpam.pdf รัฐสวัสดิการ ทางเลือกที่ดีกว่าประชานิยมของไทยรักไทย]" โดย [[ใจ อึ๊งภากรณ์]] และเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
----
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state "Welfare State" in Wikipedia]
*[http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=4357&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai บทสัมภาษณ์ : คุยเรื่อง ‘รัฐสวัสดิการ 101’ กับ ‘จอน อึ๊งภากรณ์’]
*[http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=lifeinsweden&group=3&month=07-2006&date=10&blog=2 เล่าเรื่อง'รัฐสวัสดิการสวีเดน'จากคนไกลบ้าน]
 
[[หมวดหมู่:การปกครอง]]
ข้อมูลเพิ่มเติม
[[en:Welfare state]]
 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state "Welfare State" in Wikipedia]
 
[http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=4357&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai บทสัมภาษณ์ : คุยเรื่อง ‘รัฐสวัสดิการ 101’ กับ ‘จอน อึ๊งภากรณ์’]
 
[http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=lifeinsweden&group=3&month=07-2006&date=10&blog=2 เล่าเรื่อง'รัฐสวัสดิการสวีเดน'จากคนไกลบ้าน]