ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

== ลักษณะ ==
[[ไฟล์:มหาวชิรมงกุฎ.jpg|thumb|มหาวชิรมงกุฎ]]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีทั้งหมด 8 ชั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1574.PDF พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484],ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 1574 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2484.</ref>
* '''ชั้นสูงสุด''' '''มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)''' ประกอบด้วย
# ดวงตรามงกุฎ ห้อยสายสะพาย เป็นแพรแถบมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร [[สีคราม]]แก่ มีริ้วแดง ริ้วและขาว อยู่ริมทั้งสองข้าง สายสะพายชั้นนี้สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
# ดารามงกุฎ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
# ดวงตรา เป็นกลีบบัวทอง แววลงยาสีแดงสี่กลีบ มีพระมหาวชิราวุธเงินแทรกสลับตามระหว่าง กลางดวงตรามีอักษร[[พระปรมาภิไธย]]ย่อ "ร.ร." กับเลข 6 ไทย เป็น[[เพชร]]สร่ง มีเนื่องเงินล้อมรอบอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎทอง เบื้องบนมี[[พระมหาเศวตฉัตร]] รัศมีทอง
* '''ชั้นที่ 1''' '''ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)''' ประกอบด้วย
# ดารา เป็นรัศมีเงินสี่ทิศ มีรัศมีสายฟ้าทองแทรกสลับตามระหว่าง กลางดาราเหมือนอย่างดวงตรา แต่อักษรพระปรมาภิไธยย่อประดับเพชร และไม่มีพระมหาเศวตฉัตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
# ดวงตรามงกุฎ ห้อยสายสะพายสีน้ำเงิน ริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วแดง คั่นทั้งสองข้าง สายสะพายชั้นนี้สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
* '''ชั้นที่ 1''' '''ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)''' ประกอบด้วย
# ดารามงกุฎ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
# ดวงตรามงกุฎสายสะพาย เป็นแพรแถบขนาดกว้าง 10 ห้อยสายสะพายเซนติเมตร [[สีน้ำเงิน ]]ริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วรื้วแดง ขนาดใหญ่คั่นทั้งสองข้าง สายสะพายชั้นนี้สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางบ่าซ้าย
# ดวงตรา เป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ในลายหว่านล้อมทอง พื้นลงยาสีน้ำเงินและ[[สีแดง]] มีกระจังเงินใหญ่และเล็ก อย่างละสี่ทิศ มีรัศมีทองสลับตามระหว่าง ด้านหลังเปลี่ยนพระมหามงกุฎเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." เบื้องบนมี[[จุลมงกุฎ]]
# ดารา เป็นรูปอย่างด้านหน้าดวงตรา ด้านหลังเป็นทอง และไม่มีจุลมงกุฎ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
* '''ชั้นที่ 2''' '''ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)''' ประกอบด้วย
# แพรแถบ มีขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร มีสีเดียวกับสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย
# ดวงตรามงกุฎ สำหรับมีลักษณะอย่างประถมาภรณ์มงกุฎไทย ด้านหลังเป็นทองเกลี้ยง บุรุษใช้ห้อยแพรแถบสวมคอ สำหรับสตรีใช้ห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่อกเสื้อหน้าบ่าเบื้องซ้าย
# ดารามงกุฎ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
# ดารา มีลักษณะอย่างประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
* '''ขั้นที่ 3''' '''ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)''' สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูก เป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อบ่าซ้าย
* '''ชั้นที่ 3''' '''ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)''' ประกอบด้วย
* '''ขั้นที่ 4''' '''จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)''' สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับสตรี ห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย ดวงตราชั้นที่ 4 เล็กกว่าดวงตราชั้นที่ 3 และ มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
# แพรแถบ มีลักษณะ ขนาด และสีอย่างทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
* '''ชั้นที่ 5''' '''เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)''' ดวงตราชั้นที่ 5 เหมือนดวงตราชั้นที่ 4 แต่ไม่มีจีบติดบนแพรแถบ วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4
# ดวงตรา มีลักษณะและการประดับอย่างทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ลักษณะการประดับเหมือนทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
* '''ชั้นที่ 6''' '''เหรียญทอง (ร.ท.ม.)''' วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4
* '''ขั้นที่ 4''' '''จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)''' ประกอบด้วย
* '''ชั้นที่ 7''' '''เหรียญเงิน (ร.ง.ม.)''' วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4
# แพรแถบ มีขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
# ดวงตรา มีลักษณะอย่างตริตาภรณ์มงกุฎไทย แต่มีขนาดย่อมกว่า บุรุษใช้ห้อยแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สตรีใช้ห้อยแพรแถบผุกเป็นรูปแมลงปอ
* '''ชั้นที่ 5''' '''เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)''' ประกอบด้วย
# แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทย แต่ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
# ดวงตรา มีลักษณะและการประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทย
* '''ชั้นที่ 6''' '''เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)''' วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4ประกอบด้วย
# แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทย ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
# เหรียญ เป็นเหรียญเงินกลมกะไหล่ทอง ด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ในลายหว่านล้อม ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." เบื้องบนมีจุลมงกุฎ การประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทย
* '''ชั้นที่ 7''' '''เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)''' วิธีประดับเหมือนชั้นที่ 4ประกอบด้วย
# แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทย ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
# เหรียญ เป็นเหรียญเงินกลม มีลักษณะอย่างเหรียญทองมงกุำฎไทย การประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุำฎไทย
 
== การขอพระราชทาน ==
498

การแก้ไข