ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดแพร่"

 
| align = "center"|1
| align = "center"|พระยาราชฤทธานนท์ (ทองอยู่ สุวรรณบาตร์)
| align = "center"|พ.ศ. 2400-2445
|-
 
| align = "center"|2
| align = "center"|พระยาศรีสุริยะราชวรานุวัตร (ทองศุข ดิษบุตร)
| align = "center"|พ.ศ. 2445-2448
|-
 
| align = "center"|3
| align = "center"|พระบริรักษ์โยธี (เวศ)
| align = "center"|พ.ศ. 2448-2449
|-
 
| align = "center"|4
| align = "center"|อ.อ. พระยานิกรกิติการ (กก ศรีเพ็ญ)
| align = "center"|พ.ศ. 2449-2458
|-
 
| align = "center"|5
| align = "center"|อ.อ.พระยาสุรินทรภักดี ศรีไผทสมันต์ (สว่าง ผกณานนท์)
| align = "center"|พ.ศ. 2458-2460
|-
 
| align = "center"|6
| align = "center"|อ.อ.พระยายอดเมืองขวาง (ม.ล. อั้น เสนีย์วงศ์)
| align = "center"|พ.ศ. 2460-2461
|-
 
| align = "center"|7
| align = "center"|อ.ท.พระประสงค์ศขการี (เทียบ สุวรรณิน)
| align = "center"| พ.ศ. 2461-2466
|-
 
| align = "center"|8
| align = "center"|ม.อ.ต.พระยารามราชเดช (ม.ร.ว. ปาน นพวงศ์ฯ)
| align = "center"|พ.ศ. 2466-2467
|-
 
| align = "center"|9
| align = "center"|อ.ท.พระทวารา ดีภิบาล (เชย ชัยระภา)
| align = "center"|พ.ศ. 2467-2469
|-
 
| align = "center"|10
| align = "center"|อ.ท.พระยากรุงศรีสวัสดิการ (จำรัส สวัสดิ์ชูโต)
| align = "center"|พ.ศ. 2469-2471
|-
 
|align = "center"|11
|align = "center"|ม.อ.ต.พระยาเพ็ชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (แม้น วสันตสิงห์)
| align = "center"|พ.ศ. 2471-2478
|-
 
|align = "center"|12
|align = "center"|พระพายัพพิริยะกิจ (เอม ทินทลักษณ์)
| align = "center"| พ.ศ. 2478-2479
|-
 
|align = "center"|13
|align = "center"|หลวงวิโรจน์รัฐกิจ (เปรื่อง โรจนกุล)
| align = "center"|พ.ศ. 2479-2481
|-
 
|align = "center"|14
| align = "center"|หลวงเกษมประศาสน์ (บุญหยด สุวรรณสวัสดิ์)
| align = "center"| พ.ศ. 2481-2484
|-
 
|align = "center"|15
| align = "center"|หลวงศรีนราศัย (ผิว จันทิมาคม)
| align = "center"| พ.ศ. 2484-2487
|-
 
|align = "center"|16
| align = "center"|นายพรหม สูตรสุคนธ์
| align = "center"| พ.ศ. 2487-2487
|-
 
|align = "center"|17
| align = "center"|หลวงสรรคประศาสน์ (วิเศษ สรรคประศาสน์)
| align = "center"| พ.ศ. 2487-2489
|-
 
|align = "center"|18
| align = "center"|นายสง่า สุขรัตน์
| align = "center"| พ.ศ. 2489-2490
|-
 
|align = "center"|19
|align = "center"| นายจรัส ธารีสาร
| align = "center"| พ.ศ. 2490-2493
|-
 
|align = "center"|20
| align = "center"|นายเพ็ชร บูรณะวรศิริ
| align = "center"| พ.ศ. 2493-2495
|-
 
|align = "center"|21
|align = "center"| นายชุณห์ นกแก้ว
| align = "center"| พ.ศ. 2495-2501
|-
 
|align = "center"|22
| align = "center"|นายพยุง ตันติลิปิกร
| align = "center"| พ.ศ. 2501-2502
|-
 
|align = "center"|23
| align = "center"|นายสมบัติ สมบัติทวี
| align = "center"|พ.ศ. 2502-2505
|-
 
|align = "center"|24
| align = "center"|นายเครือ สุวรรณสิงห์
| align = "center"| พ.ศ. 2505-2511
|-
 
|align = "center"|25
| align = "center"|นายวิจิตร แจ่มใส
| align = "center"|พ.ศ. 2511-2512
|-
 
|align = "center"|26
|align = "center"| นายปฐม สุทธิวาทนฤพุฒิ
| align = "center"|พ.ศ. 2512-2519
|-
 
|align = "center"|27
| align = "center"|นายธานี โรจนาลักษณ์
| align = "center"|พ.ศ. 2519-2520
|-
 
|align = "center"|28
| align = "center"|นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์
| align = "center"|พ.ศ. 2520-2523
|-
 
|align = "center"|29
| align = "center"|นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
| align = "center"|พ.ศ. 2523-2524
|-
 
|align = "center"|30
| align = "center"|น.อ.จำลอง ประเสริฐยิ่ง ร.น.
| align = "center"|พ.ศ. 2524-2524
|-
 
|align = "center"|31
| align = "center"|นายแสวง อินทุสุต
| align = "center"|พ.ศ. 2524-2526
|-
 
|align = "center"|32
| align = "center"|นายอนันต์ มีชำนะ
| align = "center"|พ.ศ. 2526-2527
|-
 
|align = "center"|33
| align = "center"|นายธวัช รอดพร้อม
| align = "center"| พ.ศ. 2527-2532
|-
 
|align = "center"|34
| align = "center"|นายศักดา ลาภเจริญ
| align = "center"| พ.ศ. 2532-2534
|-
 
|align = "center"|35
| align = "center"|นายจินต์ วิภาตะกลัศ
| align = "center"| พ.ศ. 2534-2536
|-
 
|align = "center"|36
| align = "center"|นายศักดิ์ เตชาชาญ
| align = "center"|พ.ศ. 2536-2537
|-
 
|align = "center"|37
| align = "center"|นายทรงวุฒิ งามมีศรี
| align = "center"| พ.ศ. 2537-2539
|-
 
|align = "center"|38
| align = "center"|นายนรินทร์ พานิชกิจ
| align = "center"| พ.ศ. 2539-2541
|-
 
|align = "center"|39
| align = "center"|นายอนุกุล คุณาวงศ์
| align = "center"| พ.ศ. 2541-2544
|-
 
|align = "center"|40
|align = "center"| นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
| align = "center"|พ.ศ. 2544-2546
|-
 
|align = "center"|41
|align = "center"| นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง
| align = "center"| พ.ศ. 2546-2547
|-
 
|align = "center"|42
|align = "center"| นายสันทัด จัตุชัย
| align = "center"| พ.ศ. 2547-2548
|-
 
|align = "center"|43
| align = "center"|นายอธิคม สุวรรณพงศ์
| align = "center"| พ.ศ. 2548-2550
|-
 
|align = "center"|44
| align = "center"|ว่าที่ ร.ต. พงษ์ศักดิ์ พลายเวช
| align = "center"| พ.ศ. 2550-2552
|-
 
|align = "center"|45
| align = "center"|นายวัลลภ พริ้งพงษ์
| align = "center"| พ.ศ. 2552-2552
|-
 
|align = "center"|46
| align = "center"|นายสมชัย หทยะตันติ
| align = "center"| พ.ศ. 2552-2553
|-
 
|align = "center"|47
| align = "center"|นายชวน ศิรินันท์พร
| align = "center"| พ.ศ. 2553-2554
|-
 
|align = "center"|48
| align = "center"|นายเกษม วัฒนธรรม
| align = "center"|พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
|-
571

การแก้ไข