ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

/* ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์ เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th...
(/* ผู้บริหารปัจจุบันของคณะนิเทศศาสตร์ เว็บไซค์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://buca.bu.ac.th...)
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''ที่ปรึกษาคณบดี'''
[[ไฟล์:Buca-terapon.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''ผศ.ดร. ธีรพล ภูรัต'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''คณบดีคณะนิเทศศาสตร์'''
[[ไฟล์:Buca-peeraya.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ดร. พีรยา หาญพงศ์พันธุ์'''
* นศ.บ. (International Program) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''รองคณบดีด้านบริหาร'''
[[ไฟล์:Buca-suntaree.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''อาจารย์ สุนทรี ผลวิวัฒน์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย'''
[[ไฟล์:Buca-bubpha.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ผศ.ดร. บุบผา เมฆศรีทองคำ)'''
* ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษษนักศึกษา '''
[[ไฟล์:Buca-kiattisak.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF" | '''อาจารย์ เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | ''' ผู้ช่วยคณบดี'''
[[ไฟล์:Buca-wararat.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ วรารัตน์ ทักษิณวราจาร'''
* นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ผู้ช่วยคณบดี'''
[[ไฟล์:Buca-kulachet.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร'''
* นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | ''' หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์'''
[[ไฟล์:Buca-kitchai.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ กิจชัย ชัยนาคอนันต์'''
* นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์'''
[[ไฟล์:Buca-treepon.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ ตรีพล เกิดนาค'''
* ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา'''
[[ไฟล์:Buca-sumalee.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ สุมาลี เล็กประยูร'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
* นศ.ม. (การโฆษณา) เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาศิลปการแสดง'''
[[ไฟล์:Buca-punnasak.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี '''
* อ.บ. (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์'''
[[ไฟล์:Buca-ath.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''อาจารย์ อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์'''
* นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''หัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์'''
[[ไฟล์:Buca-paninya.jpg]]
|valign="top" style="background: #E0FFFF " | '''อาจารย์ ปนิญญา ภักษา'''
* นศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
|-
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''หัวหน้าภาควิชารสื่อสารแบรนด์'''
[[ไฟล์:Buca-sermyos.jpg]]
|valign="top" style="background: #ADD8E6" | '''ผศ. เสริมยศ ธรรมรักษ์'''
* นศ.บ. (การโฆษณา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
744

การแก้ไข