ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"

* [[พระมหาพิชัยมงกุฎ]] ตราประจำมหาวิทยาลัยนั้นเป็นรูปดวงตราวงกลมภายในมี[[พระราชลัญจกรประจำรัชกาล|พระราชลัญจกรประจำพระองค์]][[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] ล้อมรอบด้วย[[ดอกบัว]] 8 กลีบ ซึ่งสื่อความหมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ [[มรรค 8]] และความสดชื่น เบิกบานอันก่อให้เกิดปัญญา ด้านบนดวงตรานั้นมี[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]]ที่มีตัวเลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 9 ครอบอยู่ ด้านล่างดวงตรานั้นเขียนชื่อสถาบัน ทั้งนี้ตราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ล้วนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง บรรดาคณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าราชมงคลทุกรุ่น ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/206/541.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๑๔) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]</ref>
* '''ดอกไม้ประจำสถาบัน''' คือ ดอกบัวสวรรค์
* '''สีประจำมหาวิทยาลัย''' คือ [[สีแดงเลือดนก]] อันเป็นสีวันพระราชสมภพของ [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] การที่มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานชื่อวิทยาเขตวังไกลกังวล และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านจึงกำหนดใช้สีแดงเลือดนก อันเป็นสีวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
* '''สีประจำมหาวิทยาลัย''' คือ [[สีแดงเลือดนก]]
 
==สถานที่ตั้ง วิทยาเขต==
ผู้ใช้นิรนาม