ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่างระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น โครงสร้างแบบน้ำตก (Waterfall Model), โครงสร้างแบบก้นหอย (Spiral Model), วิธีการพัฒนาซอฟแวร์แบบคล่องแคล่วว่องไว (Agile Software Development)
 
'''ขั้นตอนของ SDLC'''
1. System Design เป็นการรวบรวมความต้องการของระบบ (Information Requirement) และนำข้อมูลนั้นมาทำการออกแบบระบบ (System Design) ถ้าเปรียบเทียบในเชิงวิศวกรรม ขั้นตอนนี้จะเป็นการร่างพิมพ์เขียวของการสร้างบ้าน
 
2. Programming เป็นขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม โดยการนำสิ่งที่ได้จากขั้นตอน System Design มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ Software program code
 
3. Testing เป็นกระบวนการทดสอบโปรแกรมหรือระบบว่าครบถ้วนตามที่ออกแบบหรือไม่ ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้พัฒนาโปรแกรมไม่ควรเป็นคนเดียวกับผู้ที่ทำการทดสอบโปรแกรม
 
4. Conversion เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่
4.1 Parallel Strategy
4.3 Pilot study
4.4 Phased Approach
 
5. Production and Maintenance เป็นขั้นตอนการตรวจสอบระบบระหว่าง User กับผู้ออกแบบระบบ
{{โครงคอม}}
3

การแก้ไข