ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

== สมาชิก ==
สมาชิกปัจจุบันคือ คอต. ระบุในรายการด้านล่าง อนุญาโตตุลาการอาจ<span style="color:green">ทำงานอยู่</span>หรือ<span style="color:red">ไม่ว่างทำงาน</span>ก็ได้ การกำหนดว่าผู้ใด<span style="color:red">ไม่ว่างทำงาน</span>นั้น รวมถึงสมาชิกที่กำลังอยู่ในระหว่างการพักร้อน, ไม่เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือประกาศว่าตนไม่อาจใช้วิกิพีเดีย รายการด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเมื่อ 117 มกราคม 2555 (คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา )
 
:;<big style="color:green">อนุญาโตตุลาการทำงานอยู่</big>
::''ไม่มี''
 
:; นายทะเบียน
# คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา
:# {{User|Horus}}
# คอต. อยู่ระหว่างรอการยืนยันตัวบุคคลกับมูลนิธิวิกิมีเดียและเลือกนายทะเบียน
:# {{User|G(x)}}
 
== การติดต่อ คอต. ==
45,996

การแก้ไข