ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในเรื่องอัตรากำลังครูที่ประสบปัญหาขาดแคลน ก็ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหัวหิน คือ นายพรหม สว่างแจ้ง พร้อมด้วยครูช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหัวหิน อีก 2 ท่าน คือ นายบุญลือ สัมพันธารักษ์ และนายมนัส ประกอบชาติ ซึ่งเป็นคนหัวหินได้อุทิศเวลาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดตลอดปีการศึกษานั้น นอกจากนี้ในด้านสถานที่ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระศีลวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดหัวหิน มอบเนื้อที่ส่วนที่เป็นป่าช้าของวัดให้ ทำให้เนื้อที่ของโรงเรียนขยายเพิ่มขึ้นอีกมาก
โรงเรียนหัวหินได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีผู้บริหารและครูหลายต่อหลายท่านที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้แก่โรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันมีศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อันบ่งบอกถึงศักยภาพของโรงเรียนหัวหิน
 
==สัญลักษณ์==
===เครื่องหมาย===
[[ไฟล์:ตราโรงเรียน หัวหิน.jpg|160px|ตราโรงเรียนหัวหิน]]
#เลข ๕ พร้อมรัศมี หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนที่ 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#เรือใบในวงกลม หมายถึง การเปรียบโรงเรียนเป็นเรือ โดยครูเปรียบเสมือนนายท้ายเรือ นำนักเรียนไปสู่ฝั่ง คือความสำเร็จ
#คติพจน์ประจำโรงเรียน
#พ.ศ.ที่ก่อตั้งโรงเรียน
#ชื่อ เต็มของโรงเรียน
 
===สิ่งสัการบูชา===
#พระบรมรูปประทับยืนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประดิษฐานอยู่ทางเข้าโรงเรียนด้านหน้า ชาวฟ้าขาวเรียกว่า พ่อราม (รามวชิราวุธ)
#พระพุทธบวรสันติมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปนั่ง ปางสมาธิ ซึ่ง คุณวิไล จรรยากุล เป็นผู้สร้างและมอบให้โรงเรียน
===คติพจน์===
รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ หมายถึง พึ่งรักษาความดีของตนไว้
===คำขวัญ===
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์
===สีประจำโรงเรียน===
[[สีฟ้า|{{แถบสีสามกล่อง|#00CCFF}} สีฟ้า]]-[[สีขาว|{{แถบสีสามกล่อง|#FFFFFF}} สีขาว]]<br />
*'''สีฟ้า''' หมายถึง ความสูงส่ง ความสำเร็จ และความรุ่งโรจน์ของชีวิต
*""สีขาว"" หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ
===ต้นไม้ประจำโรงเรียน===
ต้นไผ่ หมายถคงความสามัคคี
===ดอกไม้ประจำโรงเรียน===
[[ไฟล์:ดอกประดู่แดง_โรงเรียนหัวหิน.jpg|thumb|right|160px|ดอกประดู่แดงโรยรา ในฤดูหนาว]]
ดอกประดู่แดง หมายถึง ความรักความเสียสละ
 
 
 
== บุคคลากร ==
#การงานอาชืพ
#เทคโนโลยี
====สุขศึกษา และ พละศึกษา====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 8 คน''' ชาย 4 คน หญิง 4 คน ห้องกลุ่มสาระ ห้องพละ (หอพระ)
====ภาษาไทย====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 11 คน''' ชาย 2 คน หญิง 9 คน ห้องกลุ่มสาระ 421
====วิทยาศาสตร์====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 15 คน''' ชาย 6 คน หญิง 9 คน ห้องกลุ่มสาระ 224
====ศิลปศึกษา====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 6 คน''' ชาย 2 คน หญิง 4 คน ห้องกลุ่มสาระ ห้องดนตรี และ ศิลปะ
* ห้อง====ครูแนะแนว====
'''จำนวนบุคลากรทั้งหมด 3 คน''' ชาย 1 คน หญิง 2 คน ห้องกลุ่มสาระ 226
 
==นโยบาย==
===การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปี 2554===
ในปีการศึกษา 2554 รัฐบาลยังคงดำเนินการตามนโยบายเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง โดยการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
:เนื่องจากโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาเท่าที่ควร ดังนั้นในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนยังมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทรัพยากรณ์ทางการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
[[ไฟล์:แผนผัง_โรงเรียนหัวหิน_ปี_2554.jpg|thumb|left|แผนผัง พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคณะสี]]
====อาคารอัศวพาหุ====
อาคารอัศวพาหุ หรือ อาคาร 1 (หมายเลข 1) ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของโรงเรียน เป็นอาคารที่มีห้องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ป ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 3<br />
เรียงจากห้องทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร
ชั้นแรก ประกอบไปด้วย
ชั้นแรก ประกอบไปด้วย ห้องธุรการ ,ห้องพัสดุ ,งานนโยบาย ,ห้องวิชาการ ,ห้องอำนวยการ<br />
*ห้องธุรการ
ชั้นที่สอง (121 - 126) ประกอบไปด้วย ห้องพยาบาล ,ห้องเรียน Intensive จำนวน 6 ห้อง ,ห้องแนะแนว<br />
*ห้องพัสดุ
ชั้นแรกที่สาม (131 - 136) ประกอบไปด้วย ห้องเรียน intensive
*งานนโยบาย
 
*ห้องวิชาการ
====อาคารพระขรรค์เพชร====
*ห้องอำนวยการ
อาคารพระขรรค์เพชร หรือ อาคาร 2 (หมายเลข 2) เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ค ส่วนใหญ่เป็นห้องปฎิบัติการวิทยาศาตร์ ตัวอาคารวางตัวในแนวตั้งฉากกับสนามกีฬา<br />
ชั้นที่สอง ประกอบไปด้วย
เรียงจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร<br />
* ห้องพยาบาล
ชั้นแรก (211 - 216) ประกอบไปด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขนาด 2 ห้อง ,ห้องพักครู 1 ,ห้องเรียนวิทยาศาตร์ ขนาด 2 ห้อง, ห้องพักครู 2 ,ห้องเรียน 215 ,ห้องปกครอง<br />
* ห้องเรียน Intensive จำนวน 6 ห้อง
ชั้นสอง (221 - 226) ประกอบไปด้วย ห้องเรียนโต๊ะรวม, ห้องเก็บอุปกรณ์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องพักครู ขนาด 2 ห้อง, ห้องปฎิบัติการขนาด 2ห้อง<br />
* ห้องแนะแนว
ชั้นที่สาม (231 - 236) ประกอบไปด้วย ห้องเรียนโต๊ะรวม x3, ห้องโครงการวิทยาศาตร์ (4/1)
 
====อาคารศรีอยุธยา====
อาคารศรีอยุธยา หรือ อาคาร 3 (หมายเลข 3) เป็นอาคารวิทยบริการ อาคารเรียนแบบ 318ค ตัวอาคารวางตัวในแนวขว้างกับสนามกีฬา<br />
เรียงจากทางตะวันออกไปยังตะวันตกของอาคาร<br />
ชั้นหนึ่ง เป็น ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดโรงเรียนหัวหิน)<br />
ชั้นสอง ประกอบไปด้วย ห้องจัดการเครือข่าย, ห้องพักครู, ห้องเรียนคอมพิวเตอร์<br />
ชั้นสาม ประกอบไปด้วย ห้องสมุดอินเตอร์, ห้องพักครู ขนาด 2 ห้อง, ห้องเรียน Enlish Programe
====อาคารรามจิตติ====
อาคารรามจิติ หรือ อาคาร 4 (หมายเลข 4) เป็นอาคารของนักเรียนระดับ ม1 และ ม2 อีกทั้งยังมีห้องประจำหมวดสาระภาษไทย และสังคมอยู่ด้วย อาคารแบบ 216 ล/ป 29 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2<br />
เรียงจากตะวันตกไปตะวันออก<br />
ชั้นหนึ่ง ประกอบด้วย ห้องหัตถกรรม, ห้องเครื่องบิน, ห้องเรียนแบบผนังกัน, ห้องโสต<br />
ชั้นสอง ประกอบไปด้วย ห้องภาษาไทย ปละห้อง เดอะสมายคลับ, ห้องเรียนเก้าอี้เดี๋ยว, ห้องภาษาไทย 2<br />
ชั้นสาม ประกอบไปด้วย ห้องพระพุทธ, ห้องเรียนแบบเก้าอี๋เดียว, ห้องสังคม
 
====อาคารเฉลิมพระเกียรติ์====
อาคาร 100ปี เฉลิมพระเกียรติ์ หรือ อาคาร 5 (หมายเลข 5) เป็นอาคารชั่วคราว ส่วนใหญ่จะเป็นห้องระดับชั้น ม3 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2
 
 
 
 
 
 
==ข้อมูลติดต่อ==
ฝ่ายวิชาการ : 032-511127<br />
โทรสาร : 032-512128<br />
e-mail : huahin[at]huahin.ac.th<br />
 
== อ้างอิง ==
95

การแก้ไข