ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"

MoveCat: Rename Request using AWB
(ลบหมวดหมู่:สมาคมสำเร็จแล้ว; เพิ่มหมวดหมู่:สมาคมในประเทศไทยสำเร็จแล้ว using HotCat)
(MoveCat: Rename Request using AWB)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์''' เป็นองค์กรทาง[[พระพุทธศาสนา]]ที่สำคัญองค์กรหนึ่งของ[[ประเทศไทย ]] '''ยุวพุทธิกะ''' มีความหมายว่า "ผู้เยาว์ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า" ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมากว่า 50 ปี
 
== ประวัติ ==
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2493 จากแรกเริ่มคือคณะยุวพุทธิกะซึ่งเกิดจากคนรุ่นใหม่ผู้มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย นาย[[เสถียร โพธินันทะ]], นาย[[บุญยง ว่องวานิช]], และนาย[[สุพจน์ แสงสมบูรณ์ ]] ท่านทั้ง 3 ได้จัดตั้ง "คณะยุวพุทธิกะ" ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ 2492 โดยมีความเห็นพ้องกันว่า จะต้องตั้งสมาคมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับคนวัยเดียวกัน เพื่อจะได้ชักจูงคนหนุ่มสาวให้มาสนใจในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อ.[[สุชีพ ปุญญานุภาพ]] เมื่อครั้งยังอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ทรงสมณศักดิ์ที่พระศรีวิสุทธิญาณ ได้อนุญาตให้ใช้พระอุโบสถ[[วัดกันมาตุยาราม ]] เป็นที่ทำการเริ่มแรก ระยะแรกได้จัดกิจกรรมปุจฉา-วิสัชนาธรรมในวันอาทิตย์ และมีอบรมปฏิบัติสมถวิปัสสนาภาวนา ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และได้รับความชื่นชมจากผู้ใหญ่ในสมัยนั้น กระทั่งต่อมาได้พัฒนาจนเกิดเป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ได้ใช้อักษรย่อว่า "ย.พ.ส." โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา เผยแผ่ และปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[เขตภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== ลักษณะเด่นของยุวพุทธิกสมาคม ==
 
*จดทะเบียนเป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2493 ในเวลาต่อมาจึงมียุวพุทธิกสมาคมจังหวัดต่าง ๆ เกิดขึ้น
*ยุวพุทธ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ประจำ
*มีการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ
*ยุวพุทธ เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรต่าง ๆ เช่น บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2509
*เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเปิดให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าอบรม ปฏิบัติธรรม ทุกเดือนตลอดปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลาร่วม 20 ปี
*ยุวพุทธ มีหลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมหลากหลาย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน , หลักสูตร 2 วัน , หลักสูตร 3 วัน ,หลักสูตร 8 วัน , หลักสูตร 15 วัน จนถึงหลักสูตร 1 เดือน และ หลักสูตร 3 เดือน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการต่าง ๆ ตาม ที่เวลาของตนจะอำนวย
 
 
== ข้อมูลเพิ่มเติม ==
*[http://www.ybat.org/ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์]
 
[[หมวดหมู่:องค์กรองค์การทางศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:องค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาคมในประเทศไทย]]
1,566

การแก้ไข