ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธชินสีห์"

 
==ตำนานการสร้าง==
การสร้างพระพุทธรูปทั้ง 3 พระองค์ ของเมืองพิษณุโลกนั้น มีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อปี [[พ.ศ. 1500]] [[พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกมหาราช]] แห่ง[[เมืองเชียงแสน]] เสด็จมาตี[[เมืองสองแคว]]ได้ จึงทรงสร้างเมืองสองแควขึ้นใหม่ พระราชทานนามว่า เมือง[[พิษณุโลก]] ทำนองว่าเป็นเมืองอัน[[พระวิษณุกรรม]]เสด็จลงมาสร้าง ครั้นสร้างพระนครเสร็จแล้ว มีพระราชศรัทธาสร้าง[[วัดวาอาราม]] มี[[วัดพระศรีรัตนมหาธาต]]ุเป็นพระอารามหลวง แล้วทรง[[หล่อ]]พระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ [[พระพุทธชินราช]] [[พระพุทธชินสีห์]] และ[[พระศรีศาสดา]] โปรดให้ประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ พระวิหารใหญ่ ทิศตะวันตกของพระมหาธาตุประดิษฐาน พระพุทธชินสีห์ประดิษฐาน และ พระวิหารใหญ่ ทิศใต้และพระศรีศาสดาประดิษฐาน ณ พระวิหารใหญ่ทิศตะวันออก ทางทิศเหนือองค์หนึ่ง ทิศใต้องค์หนึ่ง พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา จึงประดิษฐานอยู่ในวิหารเดียวกันตลอดมา ถึง 900 กว่าปี จนกระทั่งมีการอัญเชิญลงมากรุงเทพฯ ทั้งสององค์ คือ[[พระพุทธชินสีห์]] และ[[พระศรีศาสดา]]
 
==ความสำคัญ==
163

การแก้ไข