ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

::''ไม่มี''
 
# คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา อนุญาโตตุลาการประสานงานคนปัจจุบัน คือ ...
# คอต. อยู่ระหว่างรอการยืนยันตัวบุคคลกับมูลนิธิวิกิมีเดียและเลือกนายทะเบียน
 
== การติดต่อ คอต. ==
45,964

การแก้ไข