ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
วัดศรีอุบลรัตนาราม เคยเป็นที่บรรพชาอุปสมบทของพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระหลายรูป มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันทเถระ, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสสฺมหาเถระ), พระอาจารย์ทา โชติปาลเถระ, [[พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล]], [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต|พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต]] เป็นต้น
 
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดอุบลราชธานี]]
20,549

การแก้ไข