ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจดีย์ไพรบึง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| special_things = [[พระบรมสารีริกธาตุ]] ประดิษฐานบนยอดสูงสุดของพระเจดีย์
}}
'''พระพุทธเจดีย์ไพรบึง ''' หรือที่ชาวไพรบึงโดยทั่วไปเรียกว่า [[พระพุทธเจดีย์ไพรบึง | พระธาตุไพรบึง]] ประดิษฐานอยู่ภายในวัดไพรบึง(วัดจำปาสุรภีย์) [[อำเภอไพรบึง]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]] ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไพรบึงทางตอนเหนือ ใกล้กับสวนสาธารณะ[[บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง]] เป็นพระธาตุเจดีย์สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดสูงใหญ่ ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร ประมาณ 60 เมตร สร้างขึ้นตามรูปแบบ[[ศิลปะอินเดีย]] แบบเจดีย์[[พุทธคยา]] ส่วนยอดฉัตรด้านบนสุดของพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน[[พระบรมสารีริกธาตุ]] ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระพุทธเจดีย์องค์นี้จึงถือเป็นมรดกทางพุทธศาสนา อันเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะมากที่สุดแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง <ref> กรมศิลปากร. '''วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ'''.คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว; [บรรณาธิการ : ปรุงศรี วัลลิโภดม],กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.</ref> อนึ่ง [[วัดไพรบึง]] เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่ [[พ.ศ.2100]] <ref> กรมการศาสนา.'''ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร'''.กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2510.</ref>
 
== ประวัติ ==
713

การแก้ไข