ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลาส (คอมพิวเตอร์)"

(class diagram)
(→‎ตัวอย่าง: syntax highlight)
== ตัวอย่าง ==
=== ภาษาซีชาร์ป ===
<font color="#0000c0"><b>public&nbsp;class&nbsp;</b></font><font color="#000000">Example&nbsp;</font><font color="#000000">{</font>
<pre>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>static&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">Main</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
public class Example {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">System.Console.WriteLine</font><font color="#000000">(</font><font color="#990000">&#34;Hello,&nbsp;world!&#34;</font><font color="#000000">)</font><font color="#000000">;</font>
static void Main() {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
System.Console.WriteLine("Hello, world!");
<font color="#000000">}</font>
}
}
</pre>
 
=== ภาษาจาวา ===
<font color="#0000c0"><b>public&nbsp;class&nbsp;</b></font><font color="#000000">Account&nbsp;</font><font color="#000000">{</font>
<pre>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>private&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;accountName;</font>
public class Example {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>private&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;accountNumber;</font>
private int data;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>private&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">balance;</font>
 
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
public int getData() {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">deposit</font><font color="#000000">(</font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">amount</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
return data;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">balance&nbsp;=&nbsp;balance&nbsp;+&nbsp;amount;</font>
}
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
 
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
public void setData(int d) {
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">withdraw</font><font color="#000000">(</font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">amount</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
data = d;
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">balance&nbsp;=&nbsp;balance&nbsp;-&nbsp;amount;</font>
}
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
}
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
</pre>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;getAccountName</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>return&nbsp;</b></font><font color="#000000">accountName;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
<font color="#ffffff"></font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">setAccountName</font><font color="#000000">(</font><font color="#000000">String&nbsp;name</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">accountName&nbsp;=&nbsp;name;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
<font color="#ffffff"></font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#000000">String&nbsp;getAccountNumber</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>return&nbsp;</b></font><font color="#000000">accountNumber;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
<font color="#ffffff"></font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">setAccountNumber</font><font color="#000000">(</font><font color="#000000">String&nbsp;number</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">accountNumber&nbsp;=&nbsp;number;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
<font color="#ffffff"></font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">getBalance</font><font color="#000000">()&nbsp;{</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>return&nbsp;</b></font><font color="#000000">balance;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
<font color="#ffffff"></font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#0000c0"><b>public&nbsp;</b></font><font color="#c00000"><b>void&nbsp;</b></font><font color="#000000">setBalance</font><font color="#000000">(</font><font color="#c00000"><b>double&nbsp;</b></font><font color="#000000">amount</font><font color="#000000">)&nbsp;{</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">balance&nbsp;=&nbsp;amount;</font>
<font color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">}</font>
<font color="#000000">}</font>
 
 
247

การแก้ไข