ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานรัฐมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน name = สำนักงานรัฐมนตรี
|ชื่อในภาษาแม่_1 en_name = Office of the minister
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| image =
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| caption =
|สัญลักษณ์ =
| address =
|สัญลักษณ์ _กว้าง =
| abbr= สร.
|สัญลักษณ์ _บรรยาย =
| type =ส่วนราชการ
|ตรา =
| class =กรม
|ตรา_กว้าง =
| establish_date =
|ตรา_บรรยาย =
| budget =
|ภาพ group =
|ภาพ_กว้าง =
| type_headman = หัวหน้า
|ภาพ_บรรยาย =
| headman = นายศักยา ชูใหม่
|วันก่อตั้ง =
| type_secretary =
|สืบทอดจาก_1 = [[สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี]]
| secretary =
|สืบทอดจาก_2 =
| website =
|สืบทอดจาก_3 =
| footnote = เป็นส่วนราชการที่มีอยู่ในทุกกระทรวง
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ =
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ =
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ =
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า2_ชื่อ =
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด =
|ลูกสังกัด_1 =
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ =
|หมายเหตุ footnote = เป็นส่วนราชการที่มีอยู่ในทุกกระทรวง
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สำนักงานรัฐมนตรี''' เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัด[[กระทรวง]]ต่างๆ ของ[[ประเทศไทย]] เดิมมีชื่อว่า '''"สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี"''' ในอดีตเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทั่วไปซึ่งมิใช่งานของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวง หรือเปรียบเสมือนกับสำนักงานรัฐมนตรี ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2545]] ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม และมีการจัดตั้งให้สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกรม ใช้ชื่อว่า '''"สำนักงานรัฐมนตรี"'''
* '''กลุ่มงานประสานการเมือง''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวงและประสานกับรัฐสภา การประชาสัมพันธ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
* '''กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ''' มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี
 
== รายนามหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ==
{{โครง-ส่วน}}
* นายศักยา ชูใหม่ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
 
== อ้างอิง ==
54,139

การแก้ไข