ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพทยศาสตร์"

 
==คณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ==
การเรียนการสอนทางแพทยศาสตร์นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกที่ [[โรงเรียนแพทยากร]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น ณ [[โรงศิริราชพยาบาล]] ซึ่งก็คือ [[คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ในปัจจุบัน ต่อมา ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] ได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ขึ้น เพื่อผลิตแพทย์ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน นั่นคือ [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศคณะแรก ได้แก่ [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] เป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 3 จากนั้น ได้จัดตั้ง [[คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล]] ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศ และเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน มี[[สถาบันอุดมศึกษา]]ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 1617 แห่ง
: '''''ดูเพิ่ม''''' [[รายชื่อคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย]]
 
==ดูเพิ่ม==
ผู้ใช้นิรนาม