ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

{| class="wikitable"
|-
!ลำดับที่
!รูป
! วันที่
! ดำรงตำแหน่ง
|-
|1
| วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
| นายสะอาด ทั่นเส้ง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2540
|-
|2
| วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
| นายอังคาร เจริญผล ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548
|-
|3
| วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548
| นายวรดร แสงอำนาจ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
|-
|4
| วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550
| นายวิบูลย์ คงมั่น ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552
|-
|5
| วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
| นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
|-
|6
|[[ไฟล์:Onitcha.jpg|50px|อรณิชชา คชนา]]
| วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
| นางอรณิชชา คชนา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน
138

การแก้ไข