ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 4 ภาควิชา ดังนี้
* ภาควิชาจิตวิทยา
* ภาควิชาพัฒนาสังคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
* ภาควิชาประวัติศาสตร์
* [[ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม