ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

* [[พ.ศ. 2548]] จากพระราชบัญญัติ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]] ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตาม[[พระราชบัญญัติ]]สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล [[พ.ศ. 2518]] ปรับเปลี่ยนเป็น[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]
* [[พ.ศ. 2549]] แบ่งแยกการบริหารภายในวิทยาเขตเป็นสองคณะโครงการจัดตั้ง คือ โครงการจัดตั้ง[[คณะบริหารธุรกิจ]]และ[[เทคโนโลยีสารสนเทศ]] และ โครงการจัดตั้ง[[คณะศิลปศาสตร์]]
* [[พ.ศ. 2550]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ศิลปศาสตร์บัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอก การท่องเที่ยว
* [[พ.ศ. 2551]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 
* [[พ.ศ. 2551]] เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 
== '''สาขาวิชาที่เปิดสอน''' ==
147

การแก้ไข