ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หากคุณต้องการความเห็นจากบุคคลที่เป็นกลางในข้อพิพาทที่มีคู่กรณีเพียงสองคน อาจหันไปพึ่ง [[วิกิพีเดีย:ความเห็นที่สาม]]
 
== การระงับปัญหาข้อพิพาทด้านเนื้อหา ==
หากขั้นตอนที่ผ่านมาไม่อาจระงับข้อพิพาทได้เช่นเดิม และข้อพิพาทนั้นถูกระบุว่าเป็นปัญหาด้านเนื้อหา คุณอาจลองใช้วิธีการดังด้านล่างนี้ ข้อพิพาทนี้มักเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยเฉพาะในบทความ (หรือเนื้อหาที่เสนอไว้ในบทความ) เข้ากับนโยบายวิกิพีเดียหรือไม่
 
การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการโดยสมัครใจอันซึ่งบุคคลที่เป็นกลางทำงานร่วมกับคู่กรณีในการระงับข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ยช่วยชี้แนะคู่กรณีให้บรรลุความตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เมื่อร้องขอการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการ เตรียมแสดงให้เห็นว่าคุณได้พยายามระงับข้อพิพาทโดยใช้ขั้นตอนข้างต้นแล้ว และคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นตกลงเข้ารับการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยไม่อาจเกิดขึ้นได้หากทุกฝ่ายไม่พร้อมใจเข้ารับ การไกล่เกลี่ยนั้นสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อหาบทความเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้
 
== ระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับด้านพฤติกรรมผู้ใช้ ==
หากข้อพิพาทนั้นถูกระบุว่าเป็นข้อพิพาทอันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ อาจลองระงับด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามด้านล่างนี้ ข้อพิพาทนั้นมักเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้ (เช่น วิธีการแก้ไขของผู้ใช้คนนั้น หรือความคิดเห็นที่ผู้ใช้คนนั้นใช้ระหว่างการอภิปรายในหน้าอภิปราย)