ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

== การมองหาคำแนะนำเบื้องต้นและการตอบรับเพื่อระงับข้อพิพาท ==
หากขั้นตอนที่ผ่านมาไม่อาจระงับข้อพิพาทได้ ลองรายงานไปยัง[[วิกิพีเดีย:ป้ายประกาศการระงับข้อพิพาท|ป้ายประกาศการระงับข้อพิพาท]]ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาเนื้อหาและพฤติกรรมเล็กน้อยได้ ป้ายประกาศนี้มิได้ถูกออกแบบมาเพื่อนำข้อพิพาทที่มีอยู่เดิมให้หวนกลับคืนมาอีก ความจำเป็นในอันที่จะต้องอภิปรายโดยสงบและมีอารยะนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
 
หากคุณต้องการความเห็นจากบุคคลที่เป็นกลางในข้อพิพาทที่มีคู่กรณีเพียงสองคน อาจหันไปพึ่ง [[วิกิพีเดีย:ความเห็นที่สาม]]
 
== การระงับปัญหาด้านเนื้อหา ==
หากขั้นตอนที่ผ่านมาไม่อาจระงับข้อพิพาทได้เช่นเดิม และข้อพิพาทนั้นถูกระบุว่าเป็นปัญหาด้านเนื้อหา คุณอาจลองใช้วิธีการดังด้านล่างนี้ ข้อพิพาทนี้มักเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยเฉพาะในบทความ (หรือเนื้อหาที่เสนอไว้ในบทความ) เข้ากับนโยบายวิกิพีเดียหรือไม่
 
=== การไกล่เกลี่ยอย่างไม่เป็นทางการ ===
หากข้อพิพาทเริ่มกลิ้งกลอกมากขึ้น อาจมีประโยชน์ในการร้องขอผู้ที่มีความใจเย็นเพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือ บางครั้ง ผู้เขียนผู้ให้ความเห็นที่สามหรือตอบรับคำร้องขอความเห็นอาจเต็มใจช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ หากเขาได้รับการร้องขอ
 
=== การไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการ ===
การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการโดยสมัครใจอันซึ่งบุคคลที่เป็นกลางทำงานร่วมกับคู่กรณีในการระงับข้อพิพาท ผู้ไกล่เกลี่ยช่วยชี้แนะคู่กรณีให้บรรลุความตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เมื่อร้องขอการไกล่เกลี่ยอย่างเป็นทางการ เตรียมแสดงให้เห็นว่าคุณได้พยายามระงับข้อพิพาทโดยใช้ขั้นตอนข้างต้นแล้ว และคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นตกลงเข้ารับการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยไม่อาจเกิดขึ้นได้หากทุกฝ่ายไม่พร้อมใจเข้ารับ การไกล่เกลี่ยนั้นสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อหาบทความเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้
 
== ระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ ==