ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาสังฆิกะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''มหาสังฆิกะ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 387-8329</ref> ({{lang-sa|महासांघिक}} ''mahāsāṃghika'') เป็นนิกายหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่แยกออกมาจากคณะสงฆ์ดั้งเดิมหรือฝ่าย[[เถรวาท]]เมื่อครั้งสังคายนาครั้งที่ 2 โดยแยกตัวออกไปทำสังคายนาต่างหาก ในระยะแรกนิกายนี้ไม่ได้รุ่งเรืองมาก เนื่องจากมีความขัดแย้งกับฝ่ายเถรวาทอย่างรุนแรง ต่อมาจึงมีอิทธิพลที่[[เมืองปาฏลีบุตร]] เวสาลี [[แคว้นมคธ]] ไปจนถึงอินเดียใต้ มีนิกายที่แยกออกไป 5 นิกาย คือ [[นิกายโคกุลิกวาท]] [[นิกายเอกัพโยหาริกวาท]] นิกาย[[ปัญญัตติกวาทนิกายปัญญตติกวาท]] [[นิกายพหุสสุติกวาท]] และ[[นิกายเจติยวาท]] และถือเป็นต้นกำเนิดของนิกาย[[มหายาน]]ในปัจจุบัน
 
==หลักธรรม==
โดยทั่วไปนิกายมหาสังฆิกะยอมรับหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา เช่น [[อริยสัจ 4]] กฎแห่งกรรม [[ปฏิจสมุปบาท]] เช่นเดียวกับเถรวาท ส่วนที่ต่างออกไปคือ
===พระพุทธเจ้า===
 
===พระพุทธเจ้า===
นิกายนี้ถือว่า[[พระพุทธเจ้า]]เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยตรีกายคือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย มีการนับถือ[[พระโพธิสัตว์]]โดยถือว่าเป็นโลกุตตระแบบเดียวกับพระพุทธเจ้า