ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาสังฆิกะ"

เพิ่มขึ้น 447 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.5.2) (โรบอต เพิ่ม: no:Mahasanghika)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''นิกายมหาสังฆิกะ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 387-8</ref> ({{lang-sa|महासांघिक}} ''mahāsāṃghika'') เป็นนิกายใหญ่หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่แยกออกมาจากคณะสงฆ์ดั้งเดิมหรือฝ่าย[[เถรวาท]]เมื่อครั้งสังคายนาครั้งที่ 2 โดยแยกตัวออกไปทำสังคายนาต่างหาก ในระยะแรกนิกายนี้ไม่ได้รุ่งเรืองมาก เนื่องจากมีความขัดแย้งกับฝ่ายเถรวาทอย่างรุนแรง ต่อมาจึงมีอิทธิพลที่[[เมืองปาฏลีบุตร]] เวสาลี [[แคว้นมคธ]] ไปจนถึงอินเดียใต้ มีนิกายที่แยกออกไป 5 นิกาย คือ [[นิกายโคกุลิกวาท]] [[นิกายเอกัพโยหาริกวาท]] นิกาย[[นิกายปัญญตติกวาทปัญญัตติกวาท]] [[นิกายพหุสสุติกวาท]] และ[[นิกายเจติยวาท]] และถือเป็นต้นกำเนิดของนิกาย[[มหายาน]]ในปัจจุบัน
 
==หลักธรรม==
โดยทั่วไปนิกายมหาสังฆิกะยอมรับหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา เช่น [[อริยสัจ 4]] กฎแห่งกรรม [[ปฏิจสมุปบาท]] เช่นเดียวกับเถรวาท ส่วนที่ต่างออกไปคือ
===พระพุทธเจ้า===
 
นิกายนี้ถือว่า[[พระพุทธเจ้า]]เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยตรีกายคือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย มีการนับถือ[[พระโพธิสัตว์]]โดยถือว่าเป็นโลกุตตระแบบเดียวกับพระพุทธเจ้า
 
===พระอรหันต์===
นิกายนี้ถือว่า[[พระอรหันต์]]อาจถูกมารยั่วยวนในความฝันจน[[อสุจิ]]เคลื่อนได้ พระอรหันต์มีอัญญาณได้ มีกังขาได้ พระอรหันต์จะรู้ตัวว่าตนบรรลุมรรคผลเมื่อได้รับการพยากรณ์จากผู้อื่น มรรคผลจะปรากฏเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรเปล่งคำว่า ทุกข์หนอๆหนอ ๆ
 
===หลักธรรมอื่นๆอื่น ๆ===
นิกายนี้ถือว่าธรรมชาติของจิตเดิมแท้ผ่องใสแต่มัวหมองเพราะ[[กิเลส]]จรมา ซึ่งใกล้เคียงกับแนวคิดของปรัชญาจิตนิยมของ[[นิกายโยคาจาร]]ที่เกิดขึ้นภายหลัง ปฏิเสธ[[อันตรภพ]] ถือว่าพระ[[โสดาบัน]]อาจเสื่อมจากโสดาปัตติผลได้ เป็นต้น
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
* อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2539
 
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาพุทธเถรวาท|มหาสังฆิกะ]]