ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านบึง"

ย้อนการแก้ไขที่ 3527005 สร้างโดย 182.53.120.248 (พูดคุย) : ก่อกวนทดลองเขียนไฟล์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 3527005 สร้างโดย 182.53.120.248 (พูดคุย) : ก่อกวนทดลองเขียนไฟล์)
 
== ประวัติ ==
ซึ่งตามตำนานการตั้งชุมชนครั้งแรกของบ้านบึง ตั้งขึ้นรอบ ๆ บริเวณ[[ไฟล์:Example.jpg]]บึงใหญ่ของวัดบึงบน หรือ วัดบุญญฤทธยราม ในปัจจุบันไม่สามารถพบเห็นบึงใหญ่นั้นได้แล้ว การตั้งชุมชนครั้งนั้น ถือเป็นการเริ่มต้นของเมืองบ้านบึง เทศบาลตำบลบ้านบึงได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลบ้านบึง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530 และเมื่อปี พ.ศ. 2544 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองบ้านบึง
 
== สัญลักษณ์ประจำบ้านบึง ==
== สภาพทั่วไป ==
โดยทั่วไปนั้นในพื้นที่บ้านบึงจะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาชาวบ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก
มันสำปะหลัง ทำนาและทำไร่สิ่งที่เกิดตามมาจึงกลายเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าน้ำตาลซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเกษตรกร
ใน พื้นที่ทำการเพาะปลูกนั่นเอง เมื่อกิจการการค้าเริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่ การค้าขายอื่นๆ จึงเกิดตามมาทำให้เมืองบ้านบึงเริ่ม แปรสภาพเป็นเมืองที่มีการค้าขาย มากขึ้นประกอบกับมีการอพยพถิ่นฐานเข้ามาของชนชาวลาวและชาวจีนเพิ่มขึ้นมากขึ้น
ชุมชนบ้านบึง จึงเริ่มขยายตัวกลายเป็นเมืองบ้านบึงนั่นเอง
=== ลักษณะที่ตั้ง ====
เทศบาลเมืองบ้านบึง เดิมเป็นสุขาภิบาลและได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบ้านบึง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530
ตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104
ตอนที่ 183 ลงวันที่ 14 กันยายน 2530 และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านบึงตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลเมืองบ้านบึง พ.ศ.2544 เล่ม 118 ตอนที่ 19 ก ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2544 มีผลบังคับใช้ วันที่ 27 ตุลาคม 2544 มี
พื้นที่ 8.02 ตารางกิโลเมตร ( 5,012.50 ไร่ ) อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองชลบุรี
ประมาณ 15 กิโลเมตร
คณะเทศมนตรีในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านบึงได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านบึงเป็นเทศบาล ตำบลบ้านบึงแล้วยังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง โดยใช้ศาลาประชาคมเป็นสำนักงานชั่วคราว ศาลาประชาคม หลังนี้
เป็นทรัพย์สินของเทศบาล โดยได้รับการโอนมาจากสุขาภิบาลบ้านบึงซึ่งก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 คณะเทศมนตรีจึงได้
พิจารณาจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลมี เนื้อที่ 10 ไร่ 53 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนชลบุรี-บ้านบึง
โดยซื้อที่ดินจากเอกชนในวงเงิน 5,000,000 บาท โดยใช้จ่ายเงินในงบประมาณของเทศบาลในปี งบประมาณ 2531 และปี
งบประมาณ 2532 สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลได้ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในวงเงิน 11,761,000 บาท
เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลโดยมีรายละเอียด คือ
- ลักษณะอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีดาดฟ้า ขนาด 18 x 30 เมตร
- ผู้ออกแบบประมาณราคา กรมโยธาและฝังเมือง
- ผู้ก่อสร้าง หจก.ชุนหลี แปดริ้ว
- ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 330 วัน
- คิดค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 11,700,000 บาท
เทศบาลได้รับมอบอาคารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 และได้ยกฐานะสถานที่ทำงานจากสำนักงานหลังเก่ามา
สำนักงานหลังใหม่นี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534
=== ตราเทศบาลเมืองบ้านบึง ===
ดวงตราของเทศบาล มีสัญลักษณ์ของบ้านและบึงใหญ่ ในตราเทศบาลปรากฏรูปเขาสองลูก คือ เทือกเขาเขียวและเขาโหม่ง ซึ่งเป็นภูเขาที่กั้นอำเภอบ้านบึงกับอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอศรีราชา ส่วนรูปต้นอ้อยเป็นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านบึง และนำรายได้มาสู่บ้านบึงเป็นจำนวนมาก จึงขาดไม่ได้ที่ขะอยู่ในตราสัญลักษณ์
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
{{โครง-ส่วน}}
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
== ประชากร ==
{{โครง-ส่วน}}
5,509

การแก้ไข