ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิวัติรัฐประหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''[[ปฏิวัติ]]''' revolution หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบเดิม ยกเลิกระบบเดิม ใช้ระบบใหม่ หรือ การรื้อโครงสร้างเดิมเป็นส่วนใหญ่ หรือจะใช้เป็นคำที่อธิบายว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
 
ตัวอย่างของการ '''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]''' ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยาม จาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monachy) เป็น ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข (Constitutional Monarchy) ใน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
อันเป็นการล้มล้างรัฐบาล ใน[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] [[รัชกาลที่ ๗]] ซึ่งบริหารปกครองรัฐสยามในขณะนั้น และเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงเป็นทั้ง [[รัฐประหาร]]และการ[[ปฏิวัติ]] ในเวลาเดียวกัน จึงเรียกรวมได้ว่า [[ปฏิวัติรัฐประหาร]]
 
การอ้างการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ว่าเป็น[[ปฏิวัติ]] หรือ อภิวัฒน์ เพียงอย่างเดียว เป็นการเลือกใช้คำโดยบิดเบือนความจริง เพื่อสร้างความชอบธรรม และลบภาพพจน์ไม่ดี ของคณะราษฎร์ อันเป็นแนวคิดของกลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์ ที่อ้างว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ[[สยาม]] พ.ศ. 2475 เป็นการ[[ปฏิวัติ]] หรือ อภิวัฒน์ ไม่ได้เป็นการ[[รัฐประหาร]] ทั้งที่เป็นการล้มล้างอำนาจรัฐเดิม จนไม่สามารถบริหารปกครองบ้านเมืองได้ต่อไป และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองด้วย เช่นกัน ซึ่งไม่ตรงกับนิยามของการ'''[[ปฏิวัติ]]''' และ'''[[รัฐประหาร]]''' แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงต้องเรียกว่าเป็นการ'''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]'''
82

การแก้ไข