ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิวัติรัฐประหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
การ '''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]''' เป็นการล้มล้าง เปลี่ยนแปลง อำนาจรัฐ ของผู้ปกครองรัฐ (head of state) หรือรัฐบาล (government) เดิม โดยเฉียบพลันด้วยกำลัง ความรุนแรง และผิดกฏหมาย และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้าง ของระบอบหรือวิถีการปกครอง (ไม่ใช่เปลี่ยนเพียงการบริหาร) ของรัฐหนึ่ง ให้เปลี่ยนไปจากเดิมไป อย่างมีนัยสำคัญ
 
สังคมไทย ยังมีความเข้าใจที่สับสน ระหว่าง [[รัฐประหาร]] และ [[ปฏิวัติ]] บางครั้งก็ใช้คำว่า [[ปฏิวัติรัฐประหาร]] ควบคู่กันไป แต่โดยที่จริงแล้วมีความแตกต่างกัน
 
'''[[รัฐประหาร]]''' coup หมายถึงการล้มล้างรัฐบาลที่บริหารปกครองรัฐในขณะนั้น แต่มิใช่การล้มล้างระบอบการปกครองหรือรัฐทั้งรัฐ และมิจำเป็นต้องมีการใช้ความรุนแรงหรือนองเลือดเสมอไป
 
'''[[ปฏิวัติ]]''' revolution หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบเดิม ยกเลิกระบบเดิม ใช้ระบบใหม่ หรือ การรื้อโครงสร้างเดิมเป็นส่วนใหญ่ หรือจะใช้เป็นคำที่อธิบายว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
 
ตัวอย่างของการ '''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]''' ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยาม จาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monachy) เป็น ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข (Constitutional Monarchy) ใน วันที่ 24 มิถุนายน 2475
อันเป็นการล้มล้างรัฐบาล ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ซึ่งบริหารปกครองรัฐสยามในขณะนั้น และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงเป็นทั้ง รัฐประหารและการปฏิวัติ ในเวลาเดียวกัน จึงเรียกรวมได้ว่า [[ปฏิวัติรัฐประหาร]]
 
การอ้างการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ว่าเป็น[[ปฏิวัติ]] หรือ อภิวัฒน์ เพียงอย่างเดียว เป็นการเลือกใช้คำโดยบิดเบือนความจริง เพื่อสร้างความชอบธรรม และลบภาพพจน์ไม่ดี ของคณะราษฎร์ อันเป็นแนวคิดของกลุ่มต่อต้านสถาบันกษัตริย์ ที่อ้างว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของ[[สยาม]] พ.ศ. 2475 เป็นการ[[ปฏิวัติ]] หรือ อภิวัฒน์ ไม่ได้เป็นการ[[รัฐประหาร]] ทั้งที่เป็นการล้มล้างอำนาจรัฐเดิม จนไม่สามารถบริหารปกครองบ้านเมืองได้ต่อไป และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองด้วย เช่นกัน ซึ่งไม่ตรงกับนิยามของการ'''[[ปฏิวัติ]]''' และ'''[[รัฐประหาร]]''' แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงต้องเรียกว่าเป็นการ'''[[ปฏิวัติรัฐประหาร]]'''
82

การแก้ไข