ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== การศึกษา ==
สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2516]] ต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ที่[[มหาวิทยาลัยฮาวาย]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เมื่อปี [[พ.ศ. 2526] โดยทุนการศึกษาจาก สถาบัน[East-West Center ]]
 
== การทำงาน ==
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เริ่มทำงานเป็นนักวิจัย ใน[[มหาวิทยาลัยเยล]] ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานเป็น Research Fellow ที่ East-West Resource System Institute ที่ Honolulu รัฐ Hawaii หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] จากนั้นเพียงปีเดียวจึงได้มาเป็นนักวิจัย ประจำ[[สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]] (TDRI) กระทั่งปี [[พ.ศ. 2533]] ได้มารับตำแหน่งเป็น[[รองศาสตราจารย์]] ประจำ[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] (AIT)
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้รับได้การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน [[กรุงจาการ์ตา]] ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาการปฎิบัติการตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และเป็นรองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ ในปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งในปี-2543 [[พ.ศ.โดยรับผิดชอบดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม 2552]] จึงได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี) ในสมัยรัฐบาลรวมทั้งช่วยประเทศสมาชิกใหม่ของนายอภิสิทธิ์อาเซียน เวชชาชีวะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/082/85.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนและการค้าไทยริเริ่มความร่วมมือใหม่ (นายวัชระ พรรณเชษฐ์เช่น นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)]</ref>ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างอาเซียนและประเทศเอเชีย
 
ต่อมาเมื่อครบวาระแล้ว ดร.สุทัศน์ ได้ไปทำงานกับส่วนงานในบริษัท PricewaterhouseCoopers ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จนกระทั่งในปี [[พ.ศ. 2552]] จึงได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี) ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/082/85.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม