ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{issues|โฆษณา=yes|ต้องการอ้างอิง=yes|เรซูเม=yes}}<!-- ปรับปรุงก่อน แล้วค่อยเอาป้ายออก มิฉะนั้น จะจัดเป็นการก่อกวน และถูกบล็อก ตามลำดับ -->
 
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
|ชื่อ = อมร
* พ.ศ. 2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกที่ “พระครูศรีปัญญาคุณ”
* พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เฉลิมพระเกียรติ) ที่ “พระมงคลกิตติธาดา” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530
 
==รางวัลและเกียรติคุณ==
- รางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา
- มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
- คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณพระเถระผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ระดับกาญจนเกียรติคุณ <ref>รายนามผู้ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553, [http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/committee-upload/26-20100914155853_5.pdf]</ref>
 
== มรณภาพ ==
230

การแก้ไข