ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==รางวัลและเกียรติคุณ==
* พ.ศ. 2542 - รางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา
* พ.ศ. 2547 - มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
* พ.ศ. 2547 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
* พ.ศ. 2553 - คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณพระเถระผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ระดับกาญจนเกียรติคุณ <ref>รายนามผู้ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553, [http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/committee-upload/26-20100914155853_5.pdf]</ref>
 
== มรณภาพ ==
230

การแก้ไข