ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| ชื่อname = โรงเรียนหัวหิน
| en_name = Huahin school
| image = [[ไฟล์:ตราโรงเรียน หัวหิน.jpg|260px|ตราโรงเรียนหัวหิน]]
โรงเรียนหัวหิน
==ประวัติ==
::'''โรงเรียนหัวหิน''' ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เดิมเรียกว่า โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ ระยะแรกอาศัยห้องเรียนของโรงเรียนเทศบาลประชาธิปถัมภ์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินในปัจจุบัน) 1 ห้อง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยม 1 จำนวน 23 คน ทางกรมวิสามัญศึกษาได้ส่งครูจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยมาช่วยสอน 2 คน คือ นายสิน สุหร่าย และนายสุรินทร์ สุภาพสวัสดิ์ใช้อักษรย่อโรงเรียนว่า ป.ข.5 ซึ่งหมายถึง โรงเรียนรัฐบาลลำดับที่ 5 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2495 ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่ม เป็นชั้น ม.2 จึงจำเป็นต้องเพิ่มห้อง โดยการแบ่งกั้นห้องด้วยฝาเสื่อลำแพน ในปีเดียวกันนี้ กรมวิสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน 1 แปลง ริมถนนหัวหิน ที่ดินดังกล่าวติดป่าช้าวัดหัวหิน เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท และมอบให้โรงเรียนช่างไม้ประจวบฯ เป็นผู้ก่อสร้าง ในวงเงิน 15,00 บาท เป็นอาคารไม้ขนาด 3 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง นับเป็นอาคารไม้หลังแรก เสร็จใช้การได้ในปี พ.ศ. 2496 ในปีเดียวกันนี้กรมวิสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายสวัสดี ณ พัทลุง มาเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน มีครูเพิ่มขึ้นรวมเป็น 5 คน โรงเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ให้ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับการกล่าวขวัญชมเชย นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีความสมัครสมานสามัคคี
ต่อมากรมวิสามัญ มีหนังสือแจ้งจังหวัดว่า ไม่มีนโยบายจะขยายชั้นเรียนในระดับ ม.4 ทำให้เกิดความระส่ำระสายในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงนำบุตรหลานของตนไปเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น คงเหลือนักเรียนเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ยังหวังว่ากรมวิสามัญศึกษาจะอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนได้ กลุ่มผู้ปกครองได้พยายามต่อรองโดยยินดีรับผิดชอบในเรื่องที่กรมฯ อ้างถึงข้อจำกัดกำลังครู เป็นต้น ในที่สุดด้วยความพยายามและความตั้งใจจริงของผู้ปกครอง ซึ่งนำโดยคุณพร้อม สุวัฒนา ทำให้กรมฯ อนุญาตให้เปิดสอนในระดับ ม.4 ต่อไปได้ โดยผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง 10 รายที่เหลืออยู่ ได้จัดสร้าง โต๊ะเรียนเองคนละ 1 ชุด ชุดละ 150 บาท และบริจาคเงินซื้อวัสดุสร้างห้องเรียน 1 ห้อง ผู้ปกครองนกเรียนที่เป็นช่างท่านหนึ่ง ได้อุทิศเวลาช่วยควบคุมการก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนขนาด 9x12 เมตร ใช้แรงงานนักเรียนชาย 78 คน ที่อยู่ในรุ่นแรก
 
::ในเรื่องอัตรากำลังครูที่ประสบปัญหาขาดแคลน ก็ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหัวหิน คือ นายพรหม สว่างแจ้ง พร้อมด้วยครูช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหัวหิน อีก 2 ท่าน คือ นายบุญลือ สัมพันธารักษ์ และนายมนัส ประกอบชาติ ซึ่งเป็นคนหัวหินได้อุทิศเวลาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดตลอดปีการศึกษานั้น นอกจากนี้ในด้านสถานที่ยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระศีลวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดหัวหิน มอบเนื้อที่ส่วนที่เป็นป่าช้าของวัดให้ ทำให้เนื้อที่ของโรงเรียนขยายเพิ่มขึ้นอีกมาก
โรงเรียนหัวหินได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีผู้บริหารและครูหลายต่อหลายท่านที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้แก่โรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันมีศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อันบ่งบอกถึงศักยภาพของโรงเรียนหัวหิน อาคารสถานที่ได้เพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้
 
# พ.ศ. 2515 อาคารเรียนแบบ 318 ป 18 ห้องเรียน งบประมาณ 1,800,000 บาท
# พ.ศ. 2517 ส้วมแบบ 8 ที่ 2 หลัง
# พ.ศ. 2519 อาคารชั่วคราว 9 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน งบประมาณ 270,00 บาท บ้านพักครูเรือนแถว จำนวน 16 ห้อง งบประมาณ 545,00 บาท (ปรับปรุงจากอาคารเรียนไม้หลังแรก)
บ้านพักครูเรือนแถว จำนวน 16 ห้อง งบประมาณ 545,00 บาท
(ปรับปรุงจากอาคารเรียนไม้หลังแรก)
# พ.ศ. 2520 อาคารเรียนแบบ 318 ค 18 ห้องเรียน งบประมาณ 3,200,000 บาท
# พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2521 บ้านพักครูเดี่ยว 14 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท/หลัง
# พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2522 บ้านพักภารโรง 3 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท/หลัง
# พ.ศ. 2522 อาคารเรียนชั่วคราว ใช้เป็นห้องหมวดศิลปะและศิลปะ งบประมาณ 1600,000 บาท บ้านพักครูเรือนแถว 1 หลัง งบประมาณ 960,000 บาท
บ้านพักครูเรือนแถว 1 หลัง งบประมาณ 960,000 บาท
# พ.ศ. 2524 บ้านพักครูเรือนแถว 1 หลัง งบประมาณ 320,000 บาท
# พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2525 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2หลัง งบประมาณ 208,000 บาท/หลัง
# พ.ศ. 2525 อาคารโรงฝึกงานแบบ ฝ 102 ใช้เป็นโงฝึกงาน งบประมาณ 614,411 บาท อาคารเกษตร ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเกษตร งบประมาณ 90,000 บาท หอประชุมแบบ 005/23 ใช้เป็นหอประชุม งบประมาณ 1,548,000 บาท สนามฟุตบอล จัดสร้างเอง
อาคารเกษตร ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเกษตร งบประมาณ 90,000 บาท
หอประชุมแบบ 005/23 ใช้เป็นหอประชุม งบประมาณ 1,548,000 บาท สนามฟุตบอล จัดสร้างเอง
# พ.ศ. 2527 อาคารเรียนแบบ 318 ค 18 ห้องเรียน งบประมาณ 3,950,000 บาท
# พ.ศ. 2529 อาคารเรียนแบบ ฝ 204/27 ใช้เป็นโรงฝึกงาน งบประมาณ 1,548,000 บาท บ้านพักครูแบบ 204 1 หลัง งบประมาณ 210,000 บาท
บ้านพักครูแบบ 204 1 หลัง งบประมาณ 210,000 บาท
# พ.ศ. 2530 หอถังประปา 1 หลัง งบประมาณ 149,500 บาท
# พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2531 ส้วม 6 ที่ 5 หลัง งบประมาณ 87,690/90,000 บาท/หลัง
# พ.ศ. 2534 อาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29) 16 ห้องเรียน งบประมาณ 7,040,000 บาท
 
::ในปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารชั่วคราว 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลังอาคารพยาบาล 1 หลัง หอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 8 ที่ 2หลัง ห้องสุขานักเรียนแบบ 6 ที่ 5 หลัง และสนามฟุตบอล 1 สนามบ้านพักครูเดี่ยว 17 หลัง บ้านพักครูแบบเรือนแถว 3 หลัง บ้านพักภารโรงเดี่ยว 1 หลัง
 
::มีบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับ 8 จำนวน 1 คน รองผู้บริหารระดับ 7 จำนวน 4 คน ครูจำนวน 83 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 2,200 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น ม.1 มี 12 ห้อง, ระดับชั้น ม.2 มี 12 ห้อง มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น ม.4 มี 8 ห้อง, ระดับชั้น ม.5 มี 8 ห้อง, ระดับชั้น ม.6 มี 8 ห้อง, รวม 60 ห้อง
 
==ที่ตั้ง==
::โรงเรียนหัวหินเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบุรี เขต 10 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 184 ถนนชมสินธุ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ของโรงเรียน 29 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา
 
==สัญลักษณ์==
95

การแก้ไข