ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิจิเร็ง"

 
== การยื่นริชโชอันโกกุรอน ==
ในบรรดาบทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรนฯ บทธรรมนิพนธ์'''ริชโชอันโกกุรอน''' (การยังสันติสุขสู่บ้านเมืองด้วยการเผยแผ่ศาสนาพุทธก่อตั้งคำสอนที่ถูกถ้วนแท้จริงเพื่อก่อเกิดประเทศสันติ) นับว่าโดดเด่นที่สุด ท่านยื่นหนังสือนี้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 1260 ต่อรัฐบาลทหารคามาคูระภายใต้การบริหารของผู้สำเร็จราชการ'''โฮโจ โทกิโยริ'''ซึ่งปกครองญี่ปุ่นในขณะนั้น
ใจความหนังสือเสนอให้รัฐบาลและชาวญี่ปุ่นเลิกให้การสนับสนุนนับถือนิกายต่างๆ หันมานับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรแต่เพียงอย่างเดียวบ้านเมืองจึงจะสงบสุขพ้นหายนะ แต่ไม่ได้รับการสนใจจากรัฐบาลแม้ท่านจะยื่นหนังสือนี้ 3 ครั้งด้วยกัน ไม่รวมถึงจดหมายทัดทานอีกหลายฉบับจนทำให้ผู้นำประเทศหันมาปฎิบัติศรัทธาพุทธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
 
== เหตุการณ์สำคัญ ==
ผู้ใช้นิรนาม