ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงข่ายสามเหลี่ยมของรูปหลายเหลี่ยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=====1. แยกรูปหลายเหลี่ยมให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู=====
กำหนดให้ S คือเซ็ทของเส้นขอบของรูปหลายเหลี่ยมที่ไม่ใช่เส้นแนวนอนและไม่ตัดกัน อัลกอริทึมแบบสุ่ม ([[อังกฤษ]]: Randomised Algorithm) จะถูกใช้เพื่อสร้างสี่เหลี่ยมคางหมูจากเส้นตรงใน S ซึ่งจะทำโดยจะดึงเส้นตรงใน S ออกมาทีละเส้นแบบสุ่มเพื่อสร้างเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู วิธีนี้จะแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูจำนวนหนึ่งตัวสี่เหลี่ยมคางหมูนี้สามารถลดรุปเป็นสามเหลี่ยมได้ถ้ามีขอบด้านใดด้านหนึ่งมีความยาวด้านนอนเป็นศูนย์ สำหรับเงื่อนไขที่ว่าเส้นในเซ็ทจะต้องไม่เป็นเส้นนอนนั้นมีขึ้นเพื่อจำกัดจำนวนที่ต้องทำให้ลดน้อยลง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อผลลัพธ์ที่จะได้ ซึ่งจากที่ [[Siedal]] ได้พิสูจน์ไว้เราสรุปได้ว่าขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการทำงานเป็น O(n log n)
 
=====2. แยกสี่เหลี่ยมคางหมูออกเป็นรูปหลายเหลี่ยมทางเดียว =====
รูปหลายเหลี่ยมทางเดียวคือรูปหลายเหลี่ยมที่มีสายโซ่ทางเดียวในแกน y 2 สาย รูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้จะถูกคำนวณจากการแบ่งรูปเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูโดยการตรวจสอบว่ามุม 2 มุมหนึ่งๆของรูปหลายเหลี่ยมเดิมนั้นอยู่บนฝั่งเดียวกันหรือไม่ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาเป็นเชิงเส้น O(n)
 
=====3. แยกรูปหลายเหลี่ยมทางเดียวเป็นสามเหลี่ยม =====
รูปหลายเหลี่ยมทางเดียวสามารถแยกเป็นสามเหลี่ยมได้โดยใช้อัลกอริทึมเชิงละโมบ โดยให้ตัดมุมเว้าไปเรื่อยๆ ซึ่งในส่วนนี้จะใช้เวลาเป็น O(n)
 
====รหัสเทียม====
<br />
Input: Monotone polygon P<br />
Output: Set of triangles<br />
:Sort the n vertices belonging to polygon P with respect to x-coordinate and store them in V.<br />
:Initialize sweep-line active list L<br />
::L = a list with the first two points of V<br />
:WHILE V is not empty DO<br />
::/* Extract the next vertex from V */<br />
::p = MIN(V)<br />
::IF (p is opposite to points in L) THEN<br />
:::WHILE |L| > 1 DO<br />
::::Output Triangle {First(L), Second(L),p}<br />
::::REMOVE (FIRST(L))<br />
:::Add p to L<br />
::ELSE<br />
::: WHILE (Angle{Last(L), Previous (Last(L)), p}is convex .AND. |L| > 1) DO<br />
::::Output Triangle {last(L), Previous (last), p}<br />
::::REMOVE last (L)<br />
:::/* The angle is reflex or cardinality of L is 1 */<br />
:::Add p to L<br />
23

การแก้ไข